Το εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών InArts υποστηρίζει τη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα. Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί κεντρικό άξονα στον σχεδιασμό των δράσεων και κατευθύνσεων του εργαστηρίου τόσο σε ερευνητικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Oι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν: 1) την παραγωγή γνώσης για την εξέλιξη της αισθητικής και της μεθοδολογίας, της τέχνης και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και 2) το σχεδιασμό και τη δημιουργία εξελιγμένων μορφών έργων τέχνης και συστημάτων επικοινωνίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

συλλογές