Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής – χάριν συντομίας – ΒΚΠ) έχει ως αποστολή της την υποστήριξη, προβολή και διάχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του συνόλου των μελών της κοινότητάς του, και την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

συλλογές