Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι η λειτουργία, σε εθνικό επίπεδο, ενός δυναμικού ευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο να αποτελεί έναν κεντρικό θεσμό συντονισμού της έρευνας και μελέτης του έργου, της εποχής και της ζωής τού μεγάλου πολιτικού και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Με ευέλικτη διοικητικοοικονομική οργάνωση που εξασφαλίζει ανεξαρτησία και επιτρέπει τη δραστηριοποίησή του πέρα από τις κρατικές και διοικητικές ιεραρχίες και τις κατεστημένες πανεπιστημιακές δομές.

συλλογές