Επίτομον Εγκυκλοπεδικόν Λεξικόν

Επίτομον Εγκυκλοπεδικόν Λεξικόν
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΕπίτομον Εγκυκλοπεδικόν Λεξικόν (EL)
Concise Encyclopedic Dictionary (EN)
Dictionnaire encyclopédique monographique (FR)

Ελευθερουδάκης Κωνσταντίνος (EL)
Eleftheroudakis Konstantinos (EN)
Eleftheroudakis Constantinos (FR)

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Βοηθητικά» περιελάμβανε πρακτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχετικά με θέματα αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, γεωπονίας και φυσικών επιστημών, γεωγραφίας και ιστορίας. Το βιβλίο ''Επίτομον Εγκυκλοπεδικόν Λεξικόν'', μετά από έρευνα για το τεκμήριο, διαπιστώθηκε ότι ανήκε στην κατηγορία «Βοηθητικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγκυκλοπαιδικό λεξικό που παρέχει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο πληροφορίες για όλα τα λήμματα που περιέχει. Οι πληροφορίες συμπληρώνονται από 110 χάρτες, 107 πίνακες και διαγράμματα και 1.726 εικόνες και σχέδια. Ο Κωνσταντίνος Ελευθερουδάκης (1877 - 1962) ήταν Έλληνας εκδότης και ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκη. (EL)
A lending library was operated in the Didaskaleion of Crete in Heraklion since the beginning of its establishment in 1901. It was a very important facility, which provided educational tools to the students of that time. After all, in the first years of the operation of the Didaskaleion, a municipal library had not yet been established in Heraklion. The municipal library was founded in 1908. In the last surviving consolidated list of books of the Didaskaleion, 666 titles were found, included in 5 Classification Categories (C.C.): a. Letters - Science - Art. b. Scientific. c. Free readings. d. Ancillary. e. Didactic. The above classification did not correspond to any strict thematic categorization given that some books of the same subject were classified in different C.C.. The C.C. "Ancillary" included practical aid books for teachers and students on subjects of ancient Greek grammar, agriculture and natural sciences, geography and history. The book "Concise Encyclopedic Dictionary", after thorough research, was ascertained that it belonged to the "Auxiliaries" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. It is an encyclopedic dictionary that provides information on all the entries it contains in a short and comprehensive way. The information is complemented by 110 maps, 107 tables and diagrams and 1,726 images and drawings. Konstantinos Eleftheroudakis (1877 - 1962) was a Greek publisher and owner of the Eleftheroudakis publishing house. (EN)
Une bibliothèque de prêtfonctionnait à Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion depuis son ouverture en 1901. C’était un service très important qui fournissait des supports et outils pédagogiques aux étudiants et aux étudiantes de l’époque. D’ailleurs, pendant les premières années de fonctionnement de Didaskalio, il n’y avait pas de bibliothèque municipale à Héraklion ; celle-ci a été fondée en 1908. Dans le dernier dernier catalogueré capitulatif de livres de Didaskalio qui a été retrouvé, 666 titres d’ouvrages ont été identifiés et ceux-ci étaient classés en 5 catégories : a. Lettres–Sciences – Arts. b. Ouvrages scientifiques. c. Lectures libres. d. Guides pratiques. e. Livres de didactique/ manuels scolaires. La classification présentée ci-dessus ne correspondait pas à une catégorisation stricte, étant donné que certains ouvrages de la même thématique avaient été classés en catégories différentes. La catégorie «Guides pratiques» comportait des guides pour les enseignants et pour les élèves qui portaient sur la grammatologie grecque de l’Antiquité, sur l’agronomie et sur les sciences naturelles, sur la géographie et l’histoire. Après une recherche documentaire, on a pu constater que le livre "Dictionnaire encyclopédique monographique" appartenait à la catégorie «Guides pratiques» de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion. Il s’agit d’un dictionnaire encyclopédique qui fournit de manière succincte maiscomplète des informations à propos de toutes les entrées qu’il contient.Ces informations sont complétées par 110 cartes géographiques, 107 tableaux et diagrammes, et 1726 images et dessins. Constantinos Eleftheroudakis (1877-1962) était un éditeur grec et propriétaire de la maison d’édition Eleftheroudakis. (FR)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Βοοk (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

796 page(s) (EL)
16 εκ. × 21 εκ. (EL)

1935 (EL)Λεξικό (EL)
Dictionary (EN)
Dictionnaire (FR)


Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1003/book/250
https://e-her.org/omeka/files/original/4c11e10c4fec87ab0cf413c240ccf6cd2e1d67f6.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.