Κοινωνιολογική παιδαγωγική

Κοινωνιολογική παιδαγωγική
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΚοινωνιολογική παιδαγωγική (EL)
Sociological pedagogy (EN)
Pédagogie sociale (FR)

Καραχρίστος Νικόλαος (EL)
Karachristos Nikolaos (EN)
Karachristos Nicolaos (FR)

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο Κοινωνιολογική παιδαγωγική ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγχειρίδιο που αναφέρεται στις αρχές της σχολικής κοινότητας και πιο συγκεκριμένα στην αυτονομία της παιδικής ηλικίας, στο ομαδικό πνεύμα και στην κοινωνική συνείδηση, στην αυτοδιοίκηση, στην αυτοοργάνωση και στην αλληλεγγύη. Η συγγραφή του Νικόλαου Καραχρίστου (1884-1966) επηρεάστηκε από τη θεωρητική του κατάρτιση στη Γερμανία και την εκπαιδευτική του εμπειρία στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Ο ίδιος ήταν επίσης γνωστός για τις φιλελεύθερες απόψεις του και τις θέσεις του για το σχολείο εργασίας. (EL)
A lending library was operated in the Didaskaleion of Crete in Heraklion since the beginning of its establishment in 1901. It was a very important facility, which provided educational tools to the students of that time. After all, in the first years of the operation of the Didaskaleion, a municipal library had not yet been established in Heraklion. The municipal library was founded in 1908. In the last surviving consolidated list of books of the Didaskaleion, 666 titles were found, included in 5 Classification Categories (C.C.): a. Letters - Science - Art. b. Scientific. c. Free readings. d. Ancillary. e. Didactic. The above classification did not correspond to any strict thematic categorization given that some books of the same subject were classified in different C.C.. The C.C. "Scientific" included books dealing with pedagogy, psychology, general didactic and didactics about specific subjects, folklore, history, ancient Greek literature, as well as foreign literature The book ''Sociological pedagogy'' belonged to the "Scientific" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. This is a book that refers to the principles of the school community and more specifically to childhood autonomy, team spirit and social consciousness, self-governance, self-organization and solidarity. The writing of Nikolaos Karachristos (1884-1966) was influenced by his theoretical training in Germany and his educational experience at the Marasleio Didaskaleio. He was also known for his liberal views and positions regarding the Work School. (EN)
Une bibliothèque de prêtfonctionnait à Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion depuis son ouverture en 1901. C’était un service très important qui fournissait des supports et outils pédagogiques aux étudiants et aux étudiantes de l’époque. D’ailleurs, pendant les premières années de fonctionnement de Didaskalio, il n’y avait pas de bibliothèque municipale à Héraklion ; celle-ci a été fondée en 1908. Dans le dernier dernier catalogueré capitulatif de livres de Didaskalio qui a été retrouvé, 666 titres d’ouvrages ont été identifiés et ceux-ci étaient classés en 5 catégories : a. Lettres–Sciences – Arts. b. Ouvrages scientifiques. c. Lectures libres. d. Guides pratiques. e. Livres de didactique/ manuels scolaires. La classification présentée ci-dessus ne correspondait pas à une catégorisation stricte, étant donné que certains ouvrages de la même thématique avaient été classés en catégories différentes. La catégorie «Ouvrages scientifiques» contenait des livres qui traitaient des sujets de pédagogie, de psychologie, de didactique générale et des didactiques des différentes disciplines, du folklore, de l’histoire, de la littérature grecque de l’Antiquité, ainsi que de la littérature étrangère. Le livre ''Pédagogie sociale'' appartenait à la catégorie «Ouvrages scientifiques» de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion. Il s’agit d’un ouvrage qui porte sur les principes de base de la communauté scolaire et plus précisément sur l’autonomie de l’enfance, sur l’esprit d’équipe et la conscience sociale, sur l’autogouvernance et l’auto-organisation, et sur la solidarité. Pour l’écriture de cet ouvrage, Nicolaos Karachristou (1884-1966) a été influencé par sa formation théorique en Allemagne et par son expérience d’enseignement à Maraslio Didaskalio en Grèce. En plus, l’auteur était connu pour ses idées libérales et pour ses positions relatives à l’École du travail. (FR)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Αθήναι (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

184 page(s) (EL)
12 εκ × 18 εκ (EL)

1928 (EL)Παιδαγωγική - κοινωνιολογία (EL)
Pedagogy - sociology (EN)
Pédagogie - sociologie (FR)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/839041a0bd72b6f0d4650e174b796737c619ea97.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/302*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.