Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). Με 48 πίνακες εκτός κειμένου

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). Με 48 πίνακες εκτός κειμένου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΔομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). Με 48 πίνακες εκτός κειμένου (EL)
Domenikos Theotokopoulos (El Greco). With 48 non-text tables (EN)
DominikosTheotokopoulos (El Greco). Incluant les textes et 48 tableaux (FR)

Πρεβελάκης Παντελής (EL)
Prevelakis Pantelis (EN)
Prevelakis Pandelis (FR)

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν την ελληνική και ξένη λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη λαογραφία και τη θρησκειολογία. Το βιβλίο ''Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο)'' ανήκε στην κατηγορία «Γράμματα - Επιστήμαι - Τέχναι» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Ο Παντελής Πρεβελάκης (1909-1986), Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, μεταφραστής και ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’30 στην ελληνική πεζογραφία, παρουσιάζει τη βιογραφία του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (γνωστού παγκοσμίως ως Ελ Γκρέκο). Ο Ελ Γκρέκο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χάνδακα (Ηράκλειο) της Κρήτης, όπου διδάχτηκε τη ζωγραφική. Μετά την ενηλικίωσή του μετέβη στη Βενετία, όπου ασκήθηκε στο στυλ της Βυζαντινής Σχολής. Κατέληξε αργότερα στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του. Στο βιβλίο σχολιάζονται τα κυριότερα έργα του και επισημαίνεται ότι τον ενδιέφερε πάντα να εκφράσει με τη ζωγραφική του το ανέκφραστο. (EL)
A lending library was operated in the Didaskaleion of Crete in Heraklion since the beginning of its establishment in 1901. It was a very important facility, which provided educational tools to the students of that time. After all, in the first years of the operation of the Didaskaleion, a municipal library had not yet been established in Heraklion. The municipal library was founded in 1908. In the last surviving consolidated list of books of the Didaskaleion, 666 titles were found, included in 5 Classification Categories (C.C.): a. Letters - Science - Art. b. Scientific. c. Free readings. d. Ancillary. e. Didactic. The above classification did not correspond to any strict thematic categorization given that some books of the same subject were classified in different C.C.. The C.C. "Letters - Science - Arts" included books on Greek and foreign literature, literary theory, history, philosophy, folklore and theology. The book ''Domenikos Theotokopoulos (El Greco)'' belonged to the "Letters - Science - Arts" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. Pantelis Prevelakis (1909-1986), Professor of Art History at the Athens School of Fine Arts, translator and one of the main representatives of the 30's generation in Greek prose, presents the biography of Domenikos Theotokopoulos (known worldwide as El Greco). El Greco was born and raised in Chandakas (Heraklion), Crete, where he was taught painting. After reaching adulthood he went to Venice, where he practiced the style of the Byzantine School. He later ended up in Toledo, Spain, where he lived until his death. The book comments on his main works and points out that he was always interested in expressing the inexpressible through his painting. (EN)
Une bibliothèque de prêtfonctionnait à Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion depuis son ouverture en 1901. C’était un service très important qui fournissait des supports et outils pédagogiques aux étudiants et aux étudiantes de l’époque. D’ailleurs, pendant les premières années de fonctionnement de Didaskalio, il n’y avait pas de bibliothèque municipale à Héraklion ; celle-ci a été fondée en 1908. Dans le dernier catalogueré capitulatif de livres de Didaskalio qui a été retrouvé, 666 titres d’ouvrages ont été identifiés et ceux-ci étaient classés en 5 catégories : a. Lettres–Sciences – Arts. b. Ouvrages scientifiques. c. Lectures libres. d. Guides pratiques. e. Livres de didactique/ manuels scolaires. La classification présentée ci-dessus ne correspondait pas à une catégorisation stricte, étant donné que certains ouvrages de la même thématique avaient été classés en catégories différentes. Lacatégorie «Lettres – Sciences – Arts» comprenait des livres sur la littérature grecque et la littérature étrangère, sur les théories littéraires, l’histoire, laphilosophie, lefolkloreetles sciences des religions. L’ouvrage ''DominikosTheotokopoulos (El Greco/ Le Greco)'' faisait partie de la catégorie «Lettres – Sciences – Arts» de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion. Sonauteur, Pandelis Prevelakis (1909-1986) était Professeur d’ Histoire de l’Art à l’École Supérieure des Beaux-Arts, traducteur et l’un des principaux prosateurs grecs des années 30.Dans ce livre il présente la biographie de DominikosTheotokopoulos (connu mondialement sous le nom de El Greco/ Le Greco). El Greco est né et a grandi à Chandakas (Héraklion) de Crète, où il a appris la peinture. À sa majorité, il s’est installé à Venise où il s’est entrainé au style de l’École Byzantine. Ils’est ensuite installé à Tolède en Espagne où il a vécu jusqu’à sa mort. Dans ce livre, ses principales œuvres sont analysées et on y souligne le fait qu’El Grecocherchait toujours, parsa peinture, à exprimer l’inexprimable. (FR)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

254 page(s) (EL)
12 εκ. × 18 εκ. (EL)

1930 (EL)Βιογραφία - Θεοτοκόπουλος (EL)
Biography - Theotokopoulos (EN)
Biographie-Theotokopoulos (FR)Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/e05942dadf398fd0682d9e636ed4c854c95b8ff7.pdf
https://e-her.org/collection/category/1000/book/32*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.