Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΑριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (EL)
Nicomachean Ethics of Aristotle (EN)
Éthique à Nicomaqued’Aristote (FR)

Αριστοτέλης, Μετάφρ. Ζάμπας Κυριάκος (EL)
Aristotle, Trans. Zambas Kyriakos (EN)
Aristote, Traduction de Zambas Kyriakos (FR)

Une bibliothèque de prêtfonctionnait à Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion depuis son ouverture en 1901. C’était un service très important qui fournissait des supports et outils pédagogiques aux étudiants et aux étudiantes de l’époque. D’ailleurs, pendant les premières années de fonctionnement de Didaskalio, il n’y avait pas de bibliothèque municipale à Héraklion ; celle-ci a été fondée en 1908. Dans le dernier catalogueré capitulatif de livres de Didaskalio qui a été retrouvé, 666 titres d’ouvrages ont été identifiés et ceux-ci étaient classés en 5 catégories : a. Lettres–Sciences – Arts. b. Ouvrages scientifiques. c. Lectures libres. d. Guides pratiques. e. Livres de didactique/ manuels scolaires. La classification présentée ci-dessus ne correspondait pas à une catégorisation stricte, étant donné que certains ouvrages de la même thématique avaient été classés en catégories différentes. La catégorie «Guides pratiques» comportait des guides pour les enseignants et pour les élèves qui portaient sur la grammatologie grecque de l’Antiquité, sur l’agronomie et sur les sciences naturelles, sur la géographie et l’histoire. Le livre "Éthique à Nicomaque d’Aristote" appartenait à la catégorie «Guides pratiques»de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion. Dans cet ouvrage, Aristote traite la notion du bonheur et analyse deux types de vertus, la vertu morale et la vertu intellectuelle. Ce livre se focalise sur les notions de vie vertueuse et bonne, de justice, d’amitié, de vertu et de plaisir. Aristote (384-322 av. J.-C.) était philosophe. Ses idées et ses œuvres ont influencé la pensée philosophique, théologique et scientifique mondiale au fil des siècles. La traduction du livre a été réalisée par Kyriakos Zambas.
Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Βοηθητικά» περιελάμβανε πρακτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/ τριες σχετικά με θέματα αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, γεωπονίας και φυσικών επιστημών, γεωγραφίας και ιστορίας. Το βιβλίο "Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια" ανήκε στην κατηγορία «Βοηθητικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μία πραγματεία στην οποία ο Αριστοτέλης εξετάζει την έννοια της ευδαιμονίας και αναλύει δύο είδη της αρετής, την ηθική και τη διανοητική. Η θεματολογία του έργου επικεντρώνεται στις έννοιες του αγαθού και ενάρετου βίου, της δικαιοσύνης, της φιλίας, της αρετής και της ηδονής. Ο συγγραφέας του πρωτότυπου έργου, Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), ήταν φιλόσοφος. Οι ιδέες και τα έργα του επηρέασαν διαχρονικά την παγκόσμια φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη. Τη μετάφραση επιμελήθηκε ο Κυριάκος Ζάμπας. (EL)
A lending library was operated in the Didaskaleion of Crete in Heraklion since the beginning of its establishment in 1901. It was a very important facility, which provided educational tools to the students of that time. After all, in the first years of the operation of the Didaskaleion, a municipal library had not yet been established in Heraklion. The municipal library was founded in 1908. In the last surviving consolidated list of books of the Didaskaleion, 666 titles were found, included in 5 Classification Categories (C.C.): a. Letters - Science - Art. b. Scientific. c. Free readings. d. Ancillary. e. Didactic. The above classification did not correspond to any strict thematic categorization given that some books of the same subject were classified in different C.C.. The C.C. "Ancillary" included practical aid books for teachers and students on subjects of ancient Greek grammar, agriculture and natural sciences, geography and history. The book "Nicomachean Ethics of Aristotle" belonged to the "Auxiliaries" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. It is a text in which Aristotle examines the concept of happiness and analyzes two types of virtue, moral and intellectual. The theme of the play focuses on the concepts of the good and virtuous life, justice, friendship, virtue and pleasure. Aristotle (384-322 BC) was a philosopher. His ideas and works have influenced the global philosophical, theological and scientific thought throughout time. The translation was edited by Kyriakos Zambas. (EN)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

14 εκ. × 21 εκ. (EL)
296 page(s) (EL)

1911 (EL)Philosophie
Φιλοσοφία (EL)
Philosophy (EN)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/25908398053cf6fb8fe09bf1b665492653b38061.pdf
https://e-her.org/collection/category/1003/book/418*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.