Βουδισμός
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΒουδισμός (EL)
Buddhism (EN)
Bouddhisme (FR)

Davids Rhys, Μετάφρ. Ρώτας Βασίλειος (EL)
Davids Rhys, Transl. Rotas Vasileios (EN)
Davids Rhys, Traduction de Rotas Vassilios (FR)

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν την ελληνική και ξένη λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη λαογραφία και τη θρησκειολογία. Το βιβλίο ''Βουδισμός'' ανήκε στην κατηγορία «Γράμματα - Επιστήμαι - Τέχναι» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το έργο του Rhys Davids (1843-1922), Άγγλου μελετητή της αρχαίας ινδικής γλώσσας Pāli και ιδρυτή της Pāli Text Society, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Βρετανικής Ακαδημίας και του London School for Oriental Studies. Στο βιβλίο αναλύει τη φιλοσοφία και τις αρχές του Βουδισμού με σκοπό να άρει συγχύσεις και προκαταλήψεις γύρω από τη θεωρία και τα σύμβολά του. Στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθενται βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνουν τους σημαντικότερους μελετητές του Βουδισμού. Ο μεταφραστής του βιβλίου Βασίλειος Ρώτας (1889-1977) ήταν στρατιωτικός, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός και μεταφραστής. Μεγάλη επιρροή στο έργο του είχε η σαιξπηρική δραματουργία και το αρχαίο ελληνικό δράμα. (EL)
A lending library was operated in the Didaskaleion of Crete in Heraklion since the beginning of its establishment in 1901. It was a very important facility, which provided educational tools to the students of that time. After all, in the first years of the operation of the Didaskaleion, a municipal library had not yet been established in Heraklion. The municipal library was founded in 1908. In the last surviving consolidated list of books of the Didaskaleion, 666 titles were found, included in 5 Classification Categories (C.C.): a. Letters - Science - Art. b. Scientific. c. Free readings. d. Ancillary. e. Didactic. The above classification did not correspond to any strict thematic categorization given that some books of the same subject were classified in different C.C.. The C.C. "Letters - Science - Arts" included books on Greek and foreign literature, literary theory, history, philosophy, folklore and theology. The book ''Buddhism'' belonged to the "Letters - Science - Arts" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. This is the work of Rhys Davids (1843-1922), an English scholar of the ancient Indian language Pāli and founder of the Pāli Text Society, who was actively involved in the founding of the British Academy and the London School for Oriental Studies. In the book he analyzes the philosophy and principles of Buddhism in order to remove confusions and prejudices surrounding its theory and symbols. At the end of the manual there are listed bibliographic references that include the most important scholars of Buddhism. The translator of the book, Vasileios Rotas (1889-1977) was a soldier, poet, playwriter, critic and translator. Shakespeare's dramaturgy and ancient Greek drama had a great influence on his work. (EN)
Une bibliothèque de prêtfonctionnait à Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion depuis son ouverture en 1901. C’était un service très important qui fournissait des supports et outils pédagogiques aux étudiants et aux étudiantes de l’époque. D’ailleurs, pendant les premières années de fonctionnement de Didaskalio, il n’y avait pas de bibliothèque municipale à Héraklion ; celle-ci a été fondée en 1908. Dans le dernier dernier catalogueré capitulatif de livres de Didaskalio qui a été retrouvé, 666 titres d’ouvrages ont été identifiés et ceux-ci étaient classés en 5 catégories : a. Lettres–Sciences – Arts. b. Ouvrages scientifiques. c. Lectures libres. d. Guides pratiques. e. Livres de didactique/ manuels scolaires. La classification présentée ci-dessus ne correspondait pas à une catégorisation stricte, étant donné que certains ouvrages de la même thématique avaient été classés en catégories différentes. La catégorie «Lettres – Sciences – Arts» comprenait des livres sur la littérature grecque et la littérature étrangère, sur les théories littéraires, l’histoire, la philosophie, le folklore et les sciences des religions. L’ouvrage ''Bouddhisme'' appartenait à catégorie «Lettres – Sciences – Arts» de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion. Son auteur, Rhys Davids (1843-1922), était un Anglais, spécialiste duPāli, ancienne langue de l’Inde, et fondateur de Pāli Text Society. Il a également participé de manière active à la fondation de l’Académie Britannique (British Academy) et de London School for Oriental Studies. Dans ce livre, il analyse la philosophie et les principes de base du bouddhisme ayant pour but de lever des confusions et des idées préconçues sur le bouddhisme et ses symboles. À la fin du livre, sont présentées des références bibliographiques incluant les plus grands spécialistes du bouddhisme. Le traducteur de l’ouvrage, Vassilios Rotas (1889-1977), était militaire, poète, dramaturge, critique dramatique et traducteur. La dramaturgie de Shakespeare et les tragédies grecques antiques ont eu une grande influence sur ses œuvres. (FR)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

234 page(s) (EL)
13 εκ. × 18 εκ. (EL)

1931 (EL)Φιλοσοφία - θρησκεία (EL)
Philosophy - religion (EN)
Philosophie - religion (FR)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/56a6da4249e2e2be84fe6fd115baa6f9a022da79.pdf
https://e-her.org/collection/category/1000/book/47*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.