Λυσίου λόγοι κατ' εκλογήν εκδοθέντες

Λυσίου λόγοι κατ' εκλογήν εκδοθέντες
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΛυσίου λόγοι κατ' εκλογήν εκδοθέντες (EL)
A Publication of Selected Speeches of Lysias (EN)
Florilège des discours de Lysias (FR)

Lysias, Edité par Kosmas Kyriakos
Λυσίας, Επιμ. Κοσμάς Κυριάκος (EL)
Lysias, Eds. Kosmas Kyriakos (EN)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Αρχαία ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου με αρχαία ελληνικά κείμενα (από το πρωτότυπο και σε μετάφραση) και φιλοσοφική, ιστορική και θεατρική θεματολογία. Επίσης, περιέχει βοηθήματα για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, όπως λεξικά, γραμματική και κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Το βιβλίο "Λυσίου λόγοι κατ’ εκλογήν εκδοθέντες" ανήκε στην κατηγορία «Αρχαία ελληνική γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη δέκατη έκδοση του σχολικού εγχειριδίου Α΄ τάξης των Γυμνασίων, των εκδόσεων του βιβλιοπωλείου της Εστίας, που περιέχει κείμενα του Λυσία. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο περιέχει τους λόγους "Υπέρ Μαντιθέου", "Κατά Φίλωνος", "Δήμου καταλύσεως απολογία", "Υπέρ του αδυνάτου" και "Κατά των σιτοπωλών". Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μία εισαγωγή με θεωρητικά στοιχεία για την τέχνη της ρητορικής στην αρχαιότητα, καθώς επίσης για τον Λυσία, τα δικαστικά δρώμενα στην αρχαία Αθήνα και τις λειτουργίες (χρηματικές υποχρεώσεις εύπορων πολιτών). Επίσης, υπάρχουν εκτενείς σημειώσεις για κάθε ‘λόγο’ που περιέχεται στο βιβλίο. Το βιβλίο επιμελήθηκε ο Κυριάκος Κοσμάς, που ήταν φιλόλογος στο Η’ Γυμνάσιο Αθηνών. Ο συγγραφέας του πρωτότυπου έργου, Λυσίας (445-380 π.Χ.), υπήρξε από τους σημαντικότερους Αθηναίους ρήτορες της αρχαιότητας. Έγραψε δικανικούς, συμβουλευτικούς και επιδεικτικούς λόγους. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την λιτότητα του λόγου και αναφέρονται στην πολιτική κατάσταση και στα ήθη της εποχής του. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had two Standard Primary schools throughout its operation (1901-1933), a One-Grade and a Four-Grade Primary school. In these apart from the normal teaching function, the practical teaching exercises of the students of the Didaskaleion were carried out, as in all the timetables according to which the Didaskaleion operated there was a relevant lesson. In addition, the practical teaching exercises of the continuing education students of the One-Grade continuing education department were also carried out in these schools. In the archival material of the Teaching School, textbooks and teaching aids were identified that were used in the context of practical teaching exercises. These books cover the entire range of subjects taught in primary schools in the Cretan State (1898-1913) and in Greece. They are classified in the following Thematic Categories (T.C.): a. Greek language. b. Ancient Greek language. c. History. d. Religious subjects. e. Mathematics. f. Natural sciences and g. Foreign languages. The T.C. "Ancient Greek language" includes Greek school and High school textbooks with ancient Greek texts, as well as philosophical, historical and theatrical topics. It also contains teaching aid textbooks for the teaching of ancient Greek language, such as dictionaries, grammar books and a list of irregular verbs. The book "A Publication of Selected Speeches of Lysias" belonged to the "Ancient Greek language" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. This is the tenth edition of the 1st grade high school textbook, published by the Estia bookstore, which contains texts by Lysias. This book is divided into two parts. The first contains the speeches "In favor of Manditheus", "Against Philo", "Defence against a Charge of subverting the Democracy", "In favor of the weak" and "Against the grain sellers". The second part includes an introduction with theoretical elements on the art of rhetoric in antiquity, as well as on Lysias, judicial events in ancient Athens and functions (financial obligations of wealthy citizens). Also, there are extensive notes on each speech contained in the book. The book was edited by Kyriakos Kosmas, who was a philologist at the Eighth Gymnasium of Athens. Lysias (445 - 380 BC) was one of the most important Athenian orators of antiquity. He wrote judicial, advisory and expository speeches. His works are characterized by the simplicity and austerity of speech and refer to the political situation and morals of his time. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion, au long de la période de son fonctionnement (1901-1933), disposait de deux «Écoles Élémentaires Modèles» (Protipa dimotika scholia), une à un niveau et une à quatre niveaux. Dans ces écoles, mis à part l’enseignement habituel, avaient aussi lieu les stages pratiques des étudiant(e)s de Didaskalio, car tout long de la période du fonctionnement de Didaskalio il y avait dans les programmes des cours relatifs à des stages pratiques. Dans ces écoles avaient aussi lieu les stages pratiques deceux et celles qui suivaient des cours en formation continue. Dans les archives de Didaskalio, on a retrouvé des manuels scolaires et des guides qui étaient utilisés dans le cadre des stages pratiques. Ces livres concernaient l’ensemble des disciplines enseignées dans les écoles élémentaires de l’État Crétois (1898-1913) et de la Grèce. Ces livres ont été classées aux catégories suivantes: a. Langue grecque, b. Grec ancien, c. Histoire, d. Cours de religion, e. Mathématiques, f. Sciences naturelles et g. Langues étrangères. La catégorie «Grec ancien» comporte des manuels scolaires de l’école élémentaire et du collège de Grèce contenant des textes originaux de grec ancien et traitant des sujets philosophiques, historiques et des sujets de théâtre. Elle comporte également des guides pour l’enseignement du grec ancien, tels que les dictionnaires, la grammaire et le répertoire des verbes irréguliers. Le livre "Florilège des discours de Lysias" appartenait à la catégorie «Grec ancien» de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion. Il s’agit de la dixième édition du manuel scolaire de la première année du collège, publiée par la librairie Estia et contenant des textes de Lysias. Ce livre est divisé en deux parties. La première partie contient des discours de Lysias : "Pour Manthithéos", "Contre Plilon", "Pour un citoyen accusé de menées contre la démocratie", "Pourl’invalide" et "Contre les marchands de blé". La deuxième partie comporte une introduction avec des éléments théoriques à propos de l’art de la rhétorique dans l’Antiquité, à propos de Lysias, des événements judicaires à Athènes antique et à propos des «liturgies» (devoirs d’ordre financier des citoyens riches de l’époque). On y trouve également des commentaires complets à propos de chaque discours contenu dans le livre. Cet ouvrage a été édité par Kyriakos Kosmas qui était professeur de langue grecque et philologue au 8ème Collège d’Athènes. Lysias (445 - 380 av. J.-C.) était l’un des plus grands orateurs athéniens de l’Antiquité. Il a écrit des discours judiciaires, des discours consultatifs et des discours à l’occasion de grands événements (discours solennels). Ses œuvres, caractérisées par l’usage d’un langage simple et concis, se réfèrent à la situation politique et morale de son époque. (FR)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

118 page(s) (EL)
15 εκ. × 22 εκ. (EL)

1926 (EL)Σχολικά εγχειρίδια (EL)
School Textbooks (EN)
Manuels scolaires (FR)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/aed72d3871cfd579a66c40e29f46d42e418b6dc3.pdf
https://e-her.org/collection/category/1008/book/492*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.