Στοιχεία Χημείας
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΣτοιχεία Χημείας (EL)
Elements of Chemistry (EN)
Éléments de chimie (FR)

Κονδύλης Παναγιώτης (EL)
Kondylis Panagiotis (EN)
Kondylis Panagiotis (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Φυσικές επιστήμες» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Γεωγραφίας Γυμνασίου και Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου. Το βιβλίο "Στοιχεία χημείας" ανήκε στην κατηγορία «Φυσικές επιστήμες» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την έκτη έκδοση του σχολικού εγχειριδίου που εγκρίθηκε για τα Διδασκαλεία το 1917-1918 και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εστία. Ο συγγραφέας του Παναγιώτης Κονδύλης ήταν καθηγητής φυσικής και χημείας στο Διδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Το βιβλίο περιέχει πλήθος αναλυτικών πληροφοριών για τα χημικά φαινόμενα, τα χημικά σύμβολα, καθώς και για πολλά ξεχωριστά χημικά στοιχεία. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had two Standard Primary schools throughout its operation (1901-1933), a One-Grade and a Four-Grade Primary school. In these apart from the normal teaching function, the practical teaching exercises of the students of the Didaskaleion were carried out, as in all the timetables according to which the Didaskaleion operated there was a relevant lesson. In addition, the practical teaching exercises of the continuing education students of the One-Grade continuing education department were also carried out in these schools. In the archival material of the Teaching School, textbooks and teaching aids were identified that were used in the context of practical teaching exercises. These books cover the entire range of subjects taught in primary schools in the Cretan State (1898-1913) and in Greece. They are classified in the following Thematic Categories (T.C.): a. Greek language. b. Ancient Greek language. c. History. d. Religious subjects. e. Mathematics. f. Natural sciences and g. Foreign languages. The T.C. "Natural sciences" includes textbooks for High School Geography and High School Physics and Chemistry. The book "Elements of Chemistry" belonged to the "Natural Sciences" category of the lending library of the Didaskaleion of Crete in Heraklion. This is the sixth edition of the school textbook approved for Teaching in 1917-1918 and released by Estia publications. Its author Panagiotis Kondylis was a professor of physics and chemistry at the Didaskaleion of Education Society. This book contains a wealth of detailed information on chemical phenomena, chemical symbols, and many individual chemical elements. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion, au long de la période de son fonctionnement (1901-1933), disposait de deux «Écoles Élémentaires Modèles» (Protipa dimotika scholia), une à un niveau et une à quatre niveaux. Dans ces écoles, mis à part l’enseignement habituel, avaient aussi lieu les stages pratiques des étudiant(e)s de Didaskalio, car tout long de la période du fonctionnement de Didaskalio il y avait dans les programmes des cours relatifs à des stages pratiques. Dans ces écoles avaient aussi lieu les stages pratiques deceux et celles qui suivaient des cours en formation continue. Dans les archives de Didaskalio, on a retrouvé des manuels scolaires et des guides qui étaient utilisés dans le cadre des stages pratiques. Ces livres concernaient l’ensemble des disciplines enseignées dans les écoles élémentaires de l’État Crétois (1898-1913) et de la Grèce. Ces livres ont été classées aux catégories suivantes: a. Langue grecque, b. Grec ancien, c. Histoire, d. Cours de religion, e. Mathématiques, f. Sciences naturelles et g. Langues étrangères. La catégorie «Sciences naturelles» comporte des manuels scolaires de géographie pour le collège, ainsi que des manuels scolaires de physique et chimie pour le collège. Le livre "Éléments de chimie" appartenait à la catégorie «Sciences naturelles» de la bibliothèque de prêt de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion.Ils’agit de la sixième édition du manuel, approuvé pour être utilisé dans les différents Didaskalio en 1917-1918 et publié par les éditions Estia. Son auteur, Panagiotis Kondylis, était professeur de physique et de chimie à Didaskalio de Philekpaideutiki Etairia (organisation éducative de Grèce). Ce manuel comporte de nombreuses informations détaillées sur les phénomènes chimiques, sur les symboles et les différents éléments chimiques. (FR)

bibo:Book
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
TEXT (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

180 page(s) (EL)
14 εκ. × 20 εκ. (EL)

1920 (EL)Σχολικά εγχειρίδια (EL)
School Textbooks (EN)
Manuels scolaires (FR)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1012/book/524
https://e-her.org/omeka/files/original/83ac4c97c806c177a3a9246025fbe2383e4ca04d.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.