Λύκος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΛύκος (EL)
Wolf (EN)
Le Loup (FR)

Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε. (EL)
Dimitrakou SA Publishing House (EN)
Éditions Dimitrakou S.A. - Athènes (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε μια πλούσια συλλογή εποπτικών εικόνων, οι οποίες εξυπηρετούσαν την παραστατική διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών και η παρατηρητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας εκείνης της εποχής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου διασώζεται πλήθος εποπτικών εικόνων διαφορετικής θεματικής (Εικόνες Ιστορίας, Θρησκευτικών, Ζωολογίας και Φυτολογίας) από σειρές γνωστών εκδοτικών οίκων της εποχής. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο παρακάτω αριθμός «Εικόνων Ζωολογίας» ανά εκδοτικό οίκο: «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.» (14), «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δ. Δημητράκου Α.Ε. (10), Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε. (1), «Δημητράκου Α.Ε.» (35), «Έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων» (9), «Librairie Hachette & C.» (28). Με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία (1914 και 1929 αντίστοιχα) οι εικόνες αυτές αξιοποιούνταν στα μαθήματα της Φυσικής Ιστορίας και της Γεωπονίας και Ζωοτεχνίας. Η συγκεκριμένη εικόνα «Λύκος» ανήκε στη θεματική «Εικόνες Ζωολογίας» του εκδοτικού οίκου «Δημητράκου Α.Ε.». Απεικονίζει δύο λύκους να τρώνε το θήραμά τους. Ο γκρίζος λύκος (γνωστός ως λύκος) είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των κυνιδών. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Canis lupus και περιλαμβάνει 36-40 υποείδη. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had in its possession a number of visual aiding teaching materials (visual material and school equipment) that were used during its educational function. These materials constituted an important part of the movable property of the institution, as it can be seen from the official correspondence of the Didaskaleion. This material and equipment are divided into the following categories: a. School pictures. b. School maps. c. Embroidery of the Didaskaleion. d. School furniture. e. Various items of collections and school equipment. f. Photographs of students and teaching staff. f. Aiding material for natural science courses. g. Stationery The Didaskaleion of Crete in Heraklion had a rich collection of aiding pictures, which served the demonstrative teaching of various subjects, in order to mobilize the interest of students and their observation skills, according to the philosophy of pedagogy and psychology of that time. In the archival material of the Didaskaleion, a number of aiding pictures of different subjects (History, Religion, Zoology and Phytology) from series of well-known publishing houses of that time are preserved. Aiding picturesAiding picturesIn particular, the following number of "Zoology pictures" was identified per publishing house: "Ancient publishing house Dim. Dimitrakou SA." (14), "Ancient publishing house of D. Dimitrakou S.A. (10), Ancient publishing house of Dimitrios Dimitrakou SA. (1), "Dimitrakou S.A." (35), "Publication of the Society for the Distribution of Useful Books" (9), "Librairie Hachette & C." (28). ). Based on the Timetables for the Three Grade and Five Grade Didaskaleia (1914 and 1929 respectively) these pictures were used in the Natural History and Agriculture and Animal Science lessons. This particular image "Wolf" belonged to the thematic "Images of Zoology" of the publishing house "Dimitrakos SA" and is a copy of a corresponding image that belongs to the Collection of the Didaskaleion of Crete. It depicts two wolves eating their prey. The gray wolf (known as wolf) is a carnivorous mammal of the canine family. The scientific name of the species is Canis lupus and includes 36-40 subspecies. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) deCrète à Héraklion disposait de plusieurs moyens et supports d’enseignement (matériel et équipement scolaires) qui étaient utilisés pour sa fonction éducative. Ces moyens et supports constituaient une partie importante des biens mobiliers de cette institution, ce qui ressort, entre autres, de l’étude de la correspondance officielle de Didaskalio. En ce qui concerne son matériel et son équipement, on distingue les catégories suivantes : a. Images scolaires, b. Cartes scolaires. c. Broderies de Didaskalio, d. Meubles scolaires, e. Divers objets des collections et de l’équipement scolaire, f. Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant, g. Outils d’enseignements pour les cours des sciences naturelles, h. Fournitures scolaires. Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion disposait d’une riche collection d’images qui servaient à l’enseignement illustratif des différentes disciplines, afin de susciter l’intérêt des étudiant(e)s et leurs capacités d’observation, conformément aux idées de la pédagogie et de la psychologie de l’époque. Dans les archives de Didaskalio est sauvé un grand nombre d’images portant sur différents sujets (images d’histoire, des cours de religion, de zoologie et de botanique) faisant partie des collections des maisons d’édition connues de l’époque. Plus particulièrement, le nombre d’ «Images de Zoologie» par maison d’édition qu’on a retrouvé est indiqué ci-dessous : «Anciennes éditions de Dim.Dimitrakou S.A.» (14), «Anciennes éditions de D. Dimitrakou S.A.» (10), «Anciennes éditions Dimitriou Dimitrakou S.A.» (1), «Dimitrakou S.A.» (35), «Éditions de l’Association pour la Diffusion des Livres Utiles» (9), «Librairie Hachette & C.» (28).D’après les programmes des cours des Didaskalioayant un programme d’études d’une durée de trois années (1914) et des Didaskalio ayant un programme d’études d’une durée de cinq années (1929), ces images étaient utilisées dans le cadre des cours suivants : Histoire Naturelle, Agronomie et Sciences animales. L’image «LeLoup» faisait partie de la collection «Images de Zoologie» des éditions «Dimitrakou S.A.» et constitue une copie d’une image qui fait partie de la Collection de Didaskalio de Crète. Elle représente deux loups en train de manger leurs proies. Le loup gris (connu sous le nom de «loup») est un mammifère carnivore de la famille des canidés. Le nom scientifique de cet espèce animal est Canis lupus et contient 36-40 sous-espèces. (FR)

Images d'encadrement
dctype:Image
Εποπτικές εικόνες
Aiding pictures
IMAGE (EL)
IMAGE (EN)
IMAGE (FR)

Αθήναι (EL)
Athens (EN)
Athènes (FR)

35 εκ. × 41 εκ. (EL)

- (EL)

Ζώα (EL)
Animals (EN)
Animaux (FR)


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1015/image/591
https://e-her.org/omeka/files/original/39d3b518a24d5087cd118b5d2fe7f53651aaa707.jpg*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.