Κέντημα «Παρθενώνας»

Κέντημα «Παρθενώνας»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΚέντημα «Παρθενώνας» (EL)
Parthenon (EN)
Parthénon (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Οι ιδέες της Νέας Αγωγής και του Σχολείου Εργασίας, όταν έγιναν γνωστές στην Ελλάδα, συνέβαλλαν ώστε να δοθεί έμφαση σε μαθήματα που καλλιεργούσαν τη λεπτή κινητικότητα, τα οποία απέκτησαν έτσι έναν περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πνεύμα, στο μάθημα των Οικοκυρικών (σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία το 1914 και 1929 αντίστοιχα), διδάσκονταν τεχνικές κεντήματος στα κορίτσια. Ξεχωριστά πρακτικά μαθήματα υπήρχαν για τα αγόρια. Στο αρχείο του Διδασκαλείου Κρήτης εντοπίστηκαν δέκα εργόχειρα/κεντήματα σπουδαστριών. Το συγκεκριμένο κέντημα αναπαριστά τη μορφή του Παρθενώνα. Έχει κεντηθεί με τη μέθοδο που ονομάζεται σταυροβελονιά. Μεταγενέστερα το εν λόγω κέντημα τοποθετήθηκε σε κάδρο. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had in its possession a number of visual aiding teaching materials (visual material and school equipment) that were used during its educational function. These materials constituted an important part of the movable property of the institution, as it can be seen from the official correspondence of the Didaskaleion. This material and equipment are divided into the following categories: a. School pictures. b. School maps. c. Embroidery of the Didaskaleion. d. School furniture. e. Various items of collections and school equipment. f. Photographs of students and teaching staff. f. Aiding material for natural science courses. g. Stationery. When the characteristics of the New Education and the Work School movement became known in Greece, they contributed to an emphasis on lessons that cultivated fine mobility, which thus gave education a more practical character. In this spirit, in the Home Economics course (according to the timetables for the Three and Five Grades in 1914 and 1929 respectively), embroidery techniques were taught to the girls. Separate practical courses existed for boys. In the archive of the Didaskaleion of Crete, ten needlework/embroideries of female students were found. This particular embroidery represents the shape of the Parthenon. It has been embroidered using a method called cross stitch. Later this specific embroidery was placed in a frame. (EN)
Le Didaskalio(École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion disposait de plusieurs moyens et supports d’enseignement (matériel et équipement scolaires) qui étaient utilisés pour sa fonction éducative. Ces moyens et supports constituaient une partie importante des biens mobiliers de cette institution, ce qui ressort, entre autres, de l’étude de la correspondance officielle de Didaskalio. En ce qui concerne son matériel et son équipement, on distingue les catégories suivantes : a. Images scolaires, b. Cartes scolaires. c. Broderies de Didaskalio, d. Meubles scolaires, e. Divers objets des collections et de l’équipement scolaire, f. Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant, g. Outils d’enseignements pour les cours des sciences naturelles, h. Fournitures scolaires. Quand les idées du cour antpédagogique de l’«Éducation Nouvelle» et del’ «École du travail» ont commencé à être connues en Grèce, elles ont contribué à mettre l’accent sur des cours qui développaient la motricité fine, lesquels ont eu ainsi un caractère plus pratique. Dans cet esprit, d’après les programmes des cours des Didaskalio ayant un programme d’études d’une durée de trois années (1914) et des Didaskalio ayant un programme d’études d’une durée de cinq années (1929), dans le cadre du cours «Enseignement ménager», on enseignait des techniques de broderie aux femmes. Il y avait d’autres types de cours pratiques pour les hommes. Dans les archives de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète, on a identifié dix broderies artisanales d’étudiantes. La broderie présentée ici représente Parthénon. Elle a été fabriquée avec la méthode de broderie appelée «point de croix». Plus tard, la broderie en question a été encadrée. (FR)

dctype:PhysicalObject
IMAGE (EL)
Κέντημα (EL)
Embroidery (EN)
IMAGE (EN)
Broderie (FR)
IMAGE (FR)

- (EL)
- (EN)
- (FR)

83 εκ. × 56 εκ. (EL)

- (EL)

Εργόχειρο (EL)
Handiwork (EN)
Broderie artisanale (FR)


Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1017/image/777
https://e-her.org/omeka/files/original/303c5fb853ef32c2c8b399b33004069b4c857b94.jpg*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.