Έδρα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΈδρα (EL)
Chair (Teacher’s office) (EN)
Bureau du professeur (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών / τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Ένα από τα βασικά έπιπλα που υπήρχαν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας του Διδασκαλείου Κρήτης και των Πρότυπων Δημοτικών του Διδασκαλείου ήταν η σχολική έδρα. Η έδρα ήταν τοποθετημένη πάνω σε βάθρο από την πλευρά που υπήρχε ο πίνακας διδασκαλίας. Συνήθως ο/η διδάσκων/ουσα παρέδιδε το μάθημα μπροστά από την έδρα. Έτσι μπορούσε παράλληλα να επιβλέπει αποτελεσματικότερα τους/τις μαθητές/τριες. Η έδρα είχε επίσης λειτουργική χρήση, καθώς οι διδάσκοντες/ουσες άφηναν το διδακτικό υλικό ή/και προσωπικά τους αντικείμενα. Στο αρχείο φορητών αντικειμένων του Διδασκαλείου έχουν καταγραφεί τρεις σχολικές έδρες. Η συγκεκριμένη σχολική έδρα χρησιμοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης. Πρόκειται για ξύλινο έπιπλο με ορθογώνια παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Τα πόδια της έδρας είναι διακοσμημένα με περιστρεφόμενα μοτίβα δακτυλίου και σφαιρικά στολίδια. Η έδρα διαθέτει ένα κεντρικό συρτάρι. Δεξιά και αριστερά του συρταριού υπάρχουν τέσσερα μικρότερα συρτάρια, δύο από κάθε πλευρά. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had in its possession a number of visual aiding teaching materials (visual material and school equipment) that were used during its educational function. These materials constituted an important part of the movable property of the institution, as it can be seen from the official correspondence of the Didaskaleion. This material and equipment are divided into the following categories: a. School pictures. b. School maps. c. Embroidery of the Didaskaleion. d. School furniture. e. Various items of collections and school equipment. f. Photographs of students and teaching staff. f. Aiding material for natural science courses. g. Stationery. One of the basic pieces of furniture that existed in every classroom of the Didaskaleion of Crete and the Standard Primary Schools of the Didaskaleion was the school chair. The chair was placed on a pedestal on the side where the teaching board was. Usually, the teacher delivered the lesson in front of the chair. In this way he could supervise the students more effectively. The seat also had a functional use, as the teachers left their teaching materials and/or personal belongings. Three school seats have been recorded in the archive of portable objects of the Didaskaleion. This particular school seat was used in the Didaskaleion of Crete. It is a wooden piece of furniture with a rectangular parallelepiped surface. The legs of the chair are decorated with swirling ring motifs and spherical ornaments. The seat has a central drawer. To the right and left of the drawer are four smaller drawers, two on each side. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion disposait de plusieurs moyens et supports d’enseignement (matériel et équipement scolaires) qui étaient utilisés pour sa fonction éducative. Ces moyens et supports constituaient une partie importante des biens mobiliers de cette institution, ce qui ressort, entre autres, de l’étude de la correspondance officielle de Didaskalio. En ce qui concerne son matériel et son équipement, on distingue les catégories suivantes : a. Images scolaires, b. Cartes scolaires. c. Broderies de Didaskalio, d. Meubles scolaires, e. Divers objets des collections et de l’équipement scolaire, f. Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant, g. Outils d’enseignements pour les cours des sciences naturelles, h. Fournitures scolaires. Le bureau du professeur était l’un des principaux meubles qu’on avait dans toutes les salles de classe de Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète et des «Écoles Élémentaires Modèles» (Protipa dimotika scholia) rattachées à Didaskalio. Le bureau du professeur était posé sur un podium du même côté où il y avait le tableau noir qu’on utilisait pour l’enseignement. Le/la professeur faisait souvent son cours en restant devant son bureau. De cette façon il/ elle pouvait en même temps surveiller plus efficacement ses étudiant(e)s. En plus, le bureau avait aussi un usage fonctionnel, car les enseignants y posaient leurs supports et outils d’enseignement et/ou des objets personnels. Dans les archives des objets mobiles de Didaskalio, on a retrouvé trois bureaux du professeur. Le bureau du professeur présenté ici a été utilisé à Didaskalio de Crète. Il s’agit d’un meuble en bois, avec une surface rectangulaire. Les pieds du bureau sont décorés avec des motifs d’anneaux pivotants et avec des ornements sphériques. Le bureau dispose d’un tiroir central. À droite et à gauche de ce tiroir il y a quatre autres plus petits tiroirs, deux de chaque côté. (FR)

dctype:PhysicalObject
3D (EL)
Σχολικά έπιπλα (EL)
School furniture (EN)
3D (EN)
3D (FR)
Meubles scolaires (FR)

- (EL)
- (EN)

129 εκ. × 73 εκ. × 79 εκ. (EL)

- (EL)

Είδος γραφείου (EL)
Office item (EN)
Type de bureau (FR)


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1018/object/818*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.