Φωτογραφία εκπαιδευτικής επίσκεψης

Φωτογραφία εκπαιδευτικής επίσκεψης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΦωτογραφία εκπαιδευτικής επίσκεψης (EL)
Educational visit (EN)
Visite pédagogique (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Στην αρχειακή συλλογή του Διδασκαλείου εντοπίστηκε πλήθος τεκμηριωτικού υλικού, το οποίο συμβάλλει περαιτέρω στη μελέτη του συνολικού αρχειακού υλικού, φανερώνοντας συναισθηματικές πτυχές των μαθητών/ τριών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εν λόγω φωτογραφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών που επισυνάπτονται στα απολυτήριά τους. β. Αναμνηστικές φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού από επισκέψεις και εκδηλώσεις. γ. Φωτογραφίες διευθυντών του Διδασκαλείου. δ. Φωτογραφία διδακτηρίου του Διδασκαλείου. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ανήκε στην κατηγορία «Αναμνηστικές φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού από επισκέψεις και εκδηλώσεις». Σε αυτήν εικονίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/ τριών και διδασκόντων/ ουσών του Διδασκαλείου Κρήτης στον Παρθενώνα, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 1932. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had in its possession a number of visual aiding teaching materials (visual material and school equipment) that were used during its educational function. These materials constituted an important part of the movable property of the institution, as it can be seen from the official correspondence of the Didaskaleion. This material and equipment are divided into the following categories: a. School pictures. b. School maps. c. Embroidery of the Didaskaleion. d. School furniture. e. Various items of collections and school equipment. f. Photographs of students and teaching staff. f. Aiding material for natural science courses. g. Stationery. A large amount of documentary material was found in the archival collection of the Didaskaleion, which further contributes to the study of the overall archival material, revealing emotional aspects of the students and teaching staff of the Institution. The photographs are divided into the following categories: a. Photographs of students attached to their diplomas. b. Souvenir photograph of students and teaching staff from visits and events. c. Photograph of the principals of the Didaskaleion. d. Photograph of the Didaskaleion building. This particular photograph belonged to the category "Souvenir photos of students and teaching staff from visits and events". It depicts an educational visit of students and teachers of the Didaskaleion of Crete to the Parthenon, which took place on May 18, 1932. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion disposait de plusieurs moyens et supports d’enseignement (matériel et équipement scolaires) qui étaient utilisés pour sa fonction éducative. Ces moyens et supports constituaient une partie importante des biens mobiliers de cette institution, ce qui ressort, entre autres, de l’étude de la correspondance officielle de Didaskalio. En ce qui concerne son matériel et son équipement, on distingue les catégories suivantes : a. Images scolaires, b. Cartes scolaires. c. Broderies de Didaskalio, d. Meubles scolaires, e. Divers objets des collections et de l’équipement scolaire, f. Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant, g. Outils d’enseignements pour les cours des sciences naturelles, h. Fournitures scolaires. Dans les archives de Didaskalio (École pour la formation des enseignants), on a retrouvé un grand nombre de documents qui révèlent des aspects émotionnels des étudiant(e)s et du personnel enseignant de Didaskalio. Les photos retrouvées sont classées aux catégories suivantes : a. Photos des étudiant(e)s jointes auxdiplômes de fin d’études. b. Photos souvenirs des étudiant(e)s et du personnel enseignant des visites pédagogiques et des différents événements. c. Photos des directeurs de Didaskalio. c. Photo des locaux de Didaskalio. La photo présentée ici appartenait à lacatégorie «Photos souvenirs des étudiant(e)s et du personnel enseignant des visites pédagogiques et des différents événements». Il s’agit d’une photo de la visite pédagogique des étudiant(e)s et du personnel enseignant de Didaskalio de Crète au Parthénon ; la visite a eu lieu le 18 mai 1932. (FR)

dctype:PhysicalObject
IMAGE (EL)
Φωτογραφίες (EL)
IMAGE (EN)
Photographs (EN)
Photos (FR)
IMAGE (FR)

- (EL)
- (EN)
- (FR)

25 εκ. × 15 εκ. (EL)

1932 (EL)Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού (EL)
Photographs of students and teaching staff (EN)
Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant (FR)


Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/323f3834b66bba5a4ff0f6f5d31ab01c39df42d5.jpg
https://e-her.org/collection/category/1020/image/869*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.