Βαρόμετρο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΒαρόμετρο (EL)
Barometer (EN)
Baromètre (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών το Διδασκαλείο Κρήτης είχε προμηθευτεί εποπτικά μέσα και όργανα, ώστε η διδασκαλία τους να καθίσταται παραστατική. Τα εποπτικά αυτά όργανα χρονολογούνται από την αρχή της Κρητικής Πολιτείας (1898-1904). Παραγγέλθηκαν και αγοράστηκαν με τα πρώτα δάνεια του νέου κρατιδίου από το Παρίσι. Στη μεταβατική αυτή περίοδο για την Κρήτη, αναπτύχθηκαν νέα προγράμματα με πρότυπο το εκπαιδευτικό σύστημα των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γερμανίας και της Γαλλίας, που έδιναν έμφαση στον πρακτικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα η τάση αυτή υποστηρίχθηκε τόσο επιστημονικά από σημαντικούς παιδαγωγούς της εποχής, που ήταν υπέρμαχοι του σχολείου εργασίας, όσο και θεσμικά, μέσα από τις φιλελεύθερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του Ελ. Βενιζέλου. Για τον λόγο αυτό διδάσκονταν ειδικά μαθήματα στα Διδασκαλεία (Φυσική, Χημεία, Φυσική Πειραματική). Το συγκεκριμένο όργανο ονομάζεται βαρόμετρο. Πρόκειται για όργανο μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης. Στο εσωτερικό του μέρος υπάρχει το θερμόμετρο. Κατασκευάστηκε από τη γαλλική εταιρεία Hachette. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had in its possession a number of visual aiding teaching materials (visual material and school equipment) that were used during its educational function. These materials constituted an important part of the movable property of the institution, as it can be seen from the official correspondence of the Didaskaleion. This material and equipment are divided into the following categories: a. School pictures. b. School maps. c. Embroidery of the Didaskaleion. d. School furniture. e. Various items of collections and school equipment. f. Photographs of students and teaching staff. f. Aiding material for natural science courses. g. Stationery. In the context of the teaching of natural sciences, the Didaskaleion of Crete had been equipped with aiding means and instruments, so that the teaching of this course would become demonstrative. These instruments date from the beginning of the Cretan State (1898-1904). They were ordered and bought with the first loans of the new state from Paris. In this transitional period for Crete, new timetables were developed based on the educational system of European countries, mainly Germany and France, which emphasized the practical orientation of education. In Greece this trend was supported both scientifically, by important educators of that time who were advocates of the Work School, and institutionally, through the liberal educational reforms of El. Venizelos. For this reason, special courses were taught in the Didaskaleia (Physics, Chemistry, Experimental Physics). This particular instrument is called a barometer. It is an instrument for measuring atmospheric pressure. Inside, there is the thermometer. It was manufactured by the French company Hachette. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion disposait de plusieurs moyens et supports d’enseignement (matériel et équipement scolaires) qui étaient utilisés pour sa fonction éducative. Ces moyens et supports constituaient une partie importante des biens mobiliers de cette institution, ce qui ressort, entre autres, de l’étude de la correspondance officielle de Didaskalio. En ce qui concerne son matériel et son équipement, on distingue les catégories suivantes : a. Images scolaires, b. Cartes scolaires. c. Broderies de Didaskalio, d. Meubles scolaires, e. Divers objets des collections et de l’équipement scolaire, f. Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant, g. Outils d’enseignements pour les cours des sciences naturelles, h. Fournitures scolaires. Dans le cadre de l’enseignement des sciences naturelles, le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète disposait des moyens et supports d’enseignement et des instruments afin de rendre l’enseignement plus illustratif. Ces instruments datent du début de l ’État Crétois (1898-1904). Ilsont été commandés et achetés avec les premiers prêts qu’avait obtenus ce nouvel état de la part de Paris. Pendant cette période transitoire pour la Crète, des nouveaux programmes d’études ont été développés ayant comme modèle le système éducatif des pays européens, notamment ceux d’Allemagne et de France, qui mettaient l’accent sur l’éducation par la pratique. En Grèce, cette idée a été soutenue à la fois sur le plan scientifique par des pédagogues importants de l’époque qui étaient des défenseurs du courant pédagogique de «l’École du travail», et au niveau institutionnel, à travers les réformes éducatives libérales de Eleuthérios Venizélos. C’est pour cette raison qu’aux différents Didaskalio (Écoles pour la formation des enseignants), on dispensait des cours spécifiques (Physique, Chimie, Physique expérimentale). L’ instrument présenté ici est un baromètre. Il s’agit d’ uninstrument qui mesure la pression atmosphérique. À l’intérieur de celui-ci il y a un thermomètre. Ce baromètre a été fabriqué par la compagnie française Hachette. (FR)

dctype:PhysicalObject
3D (EL)
Εποπτικά μέσα (EL)
3D (EN)
Aiding means (EN)
3D (FR)
Moyens et supports d’enseignement (FR)

- (EL)
- (EN)
- (FR)

13 cm. × 5 cm. × 100 cm. (EL)

- (EL)

Όργανα φυσικής (EL)
Physics instruments (EN)
Instruments de physique (FR)


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1021/object/921*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.