Τετράδιο Πολλαπλασιασμού

Τετράδιο Πολλαπλασιασμού
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤετράδιο Πολλαπλασιασμού (EL)
Multiplication Notebook (EN)
Cahier de multiplication (FR)

Χατζηδάκης Λεωνίδας (EL)
Hatzidakis Leonidas (EN)
Chatzidakis Léonidas (FR)

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Γραφική Ύλη» περιέχει γραφική ύλη διδασκαλίας και γραφής των μαθητών/τριών που εντοπίστηκε στα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία του Διδασκαλείου Κρήτης. Ανάμεσα στα αντικείμενα της σχολικής ζωής συγκαταλέγονται οι κασετίνες, οι κονδυλοφόροι, οι κιμωλίες, τα μελάνια, τα μελανοδοχεία κ.ά., τα οποία συνθέτουν όψεις της καθημερινότητας του σχολείου. Να σημειωθεί ότι η αγορά της γραφικής ύλης, που απαιτούνταν για τη φοίτηση των μαθητών/τριών, αποτελούσε αρκετές φορές ένα επιπλέον κόστος για τις οικογένειες. Το ελληνικό κράτος, υιοθετώντας μια προνοιακήαντίληψη (Ν. 5019/1932), ίδρυσε το 1937 τονημικρατικό οργανισμό «Ιματιοθήκη του Μαθητού», που υπαγόταν στο Υπουργείο Πρόνοιας, με σκοπό την ένδυση, υπόδηση και τον εφοδιασμό των άπορων μαθητών/τριών με βιβλία και γραφική ύλη. Το συγκεκριμένο τετράδιο ονομάζεται τετράδιο πολλαπλασιασμού. Πρόκειται για εικοσάφυλλο ριγωτό τετράδιο, στο οποίο οι μαθητές/ τριες ασκούνταν στις ασκήσεις της Αριθμητικής. Στην μπροστινή όψη του τετραδίου υπάρχει μία ετικέτα, στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία του/της κατόχου του τετραδίου (ονοματεπώνυμο, τάξη φοίτησης, σχολικό έτος). Στο οπισθόφυλλο απεικονίζεται ένας πίνακας πολλαπλασιασμού, ενώ στην κάτω πλευρά του αναγράφονται τα στοιχεία του βιβλιοπωλείου που διέθετε τον συγκεκριμένο τύπο τετραδίων. (EL)
The Didaskaleion of Crete in Heraklion had in its possession a number of visual aiding teaching materials (visual material and school equipment) that were used during its educational function. These materials constituted an important part of the movable property of the institution, as it can be seen from the official correspondence of the Didaskaleion. This material and equipment are divided into the following categories: a. School pictures. b. School maps. c. Embroidery of the Didaskaleion. d. School furniture. e. Various items of collections and school equipment. f. Photographs of students and teaching staff. f. Aiding material for natural science courses. g. Stationery. The category "Stationery" contains teaching and writing materials located in the Standard Primary Schools of the Didaskaleion of Crete. Among the objects of school life are caskets, tubers, chalks, inks, inkwells, etc., which make up aspects of the daily life of the school. It should be noted that the purchase of stationery, which was required for the students' studies, was several times an additional cost for the families. The Greek state, adopting a welfare concept (Law 5019/1932), founded in 1937 the semi-governmental organization "Student's Clothing Store", which came under the Ministry of Welfare, with the aim of clothing, footwear and supplying students that were in need, with books and stationery. This particular notebook is called a multiplication notebook. It is a twenty-page striped notebook, in which students practiced Arithmetic exercises. On the front of the notebook there is a label, on which the details of the owner of the notebook (name, class, school year) are recorded. A multiplication table is depicted on the back cover. Τhe details of the bookstore that provided the specific type of notebooks are stated on the underside. (EN)
Le Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion disposait de plusieurs moyens et supports d’enseignement (matériel et équipement scolaires) qui étaient utilisés pour sa fonction éducative. Ces moyens et supports constituaient une partie importante des biens mobiliers de cette institution, ce qui ressort, entre autres, de l’étude de la correspondance officielle de Didaskalio. En ce qui concerne son matériel et son équipement, on distingue les catégories suivantes : a. Images scolaires, b. Cartes scolaires. c. Broderies de Didaskalio, d. Meubles scolaires, e. Divers objets des collections et de l’équipement scolaire, f. Photos des étudiant(e)s et du personnel enseignant, g. Outils d’enseignements pour les cours des sciences naturelles, h. Fournitures scolaires. La catégorie «Fournitures scolaires» contient les fournitures scolairespour l’enseignement et pour l’écriture des élèves, retrouvées dans les «Écoles Élémentaires Modèles» (Protipa dimotika scholia) rattachées à Didaskalio de Crète. Parmi les objets de la vie scolaire figurent les trousses, les porte-plumes, les craies, les encres, les encriers, etc., qui renvoient au quotidien scolaire. Il est important de noter quel’ achat des fournitures scolairesqui étaient indispensables pour la scolarisation des élèves, constituait souvent une dépense supplémentaire pour les familles. L’état grec, dans un souci de prévoyance (loi N. 5019/1932) a créé en 1937 l’organisme semi-public «Le vestiaire de l’élève», qui relevait du Ministère de la Prévoyance, et qui avait comme but de procurer aux élèves les plus démunis des vêtements, des chaussures, des livres et desfournitures scolaires. Le cahier présenté ici est appelé «cahier de multiplication». Il s’agit d’un cahier avec des lignes qui contient vingt feuilles et sur lequel les élèves faisaient des exercices d’Arithmétique. Sur la couverture du cahier il y a une étiquette sur laquelle on écrit des informations concernant le/la propriétaire du cahier (nom et prénom, niveau scolaire, année scolaire). Sur la quatrième de couverture il y a un tableau de multiplication et en bas de cette page on trouve les coordonnées de la librairie qui disposait de ce type de cahier. (FR)

dctype:PhysicalObject
Γραφική ύλη (EL)
IMAGE (EL)
IMAGE (EN)
Stationery (EN)
IMAGE (FR)
Fournitures scolaires (FR)

- (EL)
- (EN)
- (FR)

14 εκ. × 20 εκ. (EL)

- (EL)

Τετράδιο γραφής (EL)
Writing notebook (EN)
Cahier d’écriture (FR)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/cec1a82ea102fd6cf0345808ebc4b9feae7345b4.pdf
https://e-her.org/collection/category/1022/image/938*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.