[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], A': Ιχνογραφία τοϋ αγίου ορούς τοϋ αθωνος τοϋ παρά τώ αιγέω ττελαγει εν Μακεδονία κειμένου εν ώ υττάρχουσιν είκοσι μοναστήρια τοϋ ανατολικού ορθοδόξου φρονήματος οντά υπο των ευσεβών βασιλέων και ορθο/δόξων πατριαρχών ο'ικοδομηθεντα ήντινα θείω ζήλω κινηθείς è της κατ' αυτό τό άγιώνυμον δρος σεβάσμιας καί ιεράς μονής τοϋ εσφιγμενου αρχιμανδρίτης Βησαρίων ό εκ μακεδονίας ανα/νεωσεν ιδίω μεν κοπώ δαπάνη δε της ρηθείσης αυτοϋ μονής ϊνα και το ταντης όνομα σψνύνηται èv τοις εύαγέσι μοναστηριοις. εκεινοις ήτις και κτίσμα τυγχάνει τοϋ αϊδίμου αυτοκρ/άτορος των ρωμαίων Θεοδοσίου τοϋ μικροϋ και της αδελφής αυτοϋ αγίας Πουλχερίας της παρθένου εξ ής και διαδοθησεται δωρεάν τοϊς ορθοδόξοις χριστιανοΐς ώς εύεργέταις και υπερασποισταΐς τοϋ αγιωνύμου δρους. οΐτινες δια το πολύ τοϋ διαστήματος μή δυνάμενοι αυτοψί ιστορισαι αυτό κάν τη τοϋ τύπου χαριεστάτη θεα εύλαβώς / εύφραινέσθωσαν εν τή βασιλευουση μοσκοβία 1 760 B': [Σλαβονικά].

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], A': Ιχνογραφία τοϋ αγίου ορούς τοϋ αθωνος τοϋ παρά τώ αιγέω ττελαγει εν Μακεδονία κειμένου εν ώ υττάρχουσιν είκοσι μοναστήρια τοϋ ανατολικού ορθοδόξου φρονήματος οντά υπο των ευσεβών βασιλέων και ορθο/δόξων πατριαρχών ο'ικοδομηθεντα ήντινα θείω ζήλω κινηθείς è της κατ' αυτό τό άγιώνυμον δρος σεβάσμιας καί ιεράς μονής τοϋ εσφιγμενου αρχιμανδρίτης Βησαρίων ό εκ μακεδονίας ανα/νεωσεν ιδίω μεν κοπώ δαπάνη δε της ρηθείσης αυτοϋ μονής ϊνα και το ταντης όνομα σψνύνηται èv τοις εύαγέσι μοναστηριοις. εκεινοις ήτις και κτίσμα τυγχάνει τοϋ αϊδίμου αυτοκρ/άτορος των ρωμαίων Θεοδοσίου τοϋ μικροϋ και της αδελφής αυτοϋ αγίας Πουλχερίας της παρθένου εξ ής και διαδοθησεται δωρεάν τοϊς ορθοδόξοις χριστιανοΐς ώς εύεργέταις και υπερασποισταΐς τοϋ αγιωνύμου δρους. οΐτινες δια το πολύ τοϋ διαστήματος μή δυνάμενοι αυτοψί ιστορισαι αυτό κάν τη τοϋ τύπου χαριεστάτη θεα εύλαβώς / εύφραινέσθωσαν εν τή βασιλευουση μοσκοβία 1 760 B': [Σλαβονικά]. (EL)
[General view of Mount Athos], A': Ιχνογραφία τοϋ αγίου ορούς τοϋ αθωνος τοϋ παρά τώ αιγέω ττελαγει εν Μακεδονία κειμένου εν ώ υττάρχουσιν είκοσι μοναστήρια τοϋ ανατολικού ορθοδόξου φρονήματος οντά υπο των ευσεβών βασιλέων και ορθο/δόξων πατριαρχών ο'ικοδομηθεντα ήντινα θείω ζήλω κινηθείς è της κατ' αυτό τό άγιώνυμον δρος σεβάσμιας καί ιεράς μονής τοϋ εσφιγμενου αρχιμανδρίτης Βησαρίων ό εκ μακεδονίας ανα/νεωσεν ιδίω μεν κοπώ δαπάνη δε της ρηθείσης αυτοϋ μονής ϊνα και το ταντης όνομα σψνύνηται èv τοις εύαγέσι μοναστηριοις. εκεινοις ήτις και κτίσμα τυγχάνει τοϋ αϊδίμου αυτοκρ/άτορος των ρωμαίων Θεοδοσίου τοϋ μικροϋ και της αδελφής αυτοϋ αγίας Πουλχερίας της παρθένου εξ ής και διαδοθησεται δωρεάν τοϊς ορθοδόξοις χριστιανοΐς ώς εύεργέταις και υπερασποισταΐς τοϋ αγιωνύμου δρους. οΐτινες δια το πολύ τοϋ διαστήματος μή δυνάμενοι αυτοψί ιστορισαι αυτό κάν τη τοϋ τύπου χαριεστάτη θεα εύλαβώς / εύφραινέσθωσαν εν τή βασιλευουση μοσκοβία 1 760 B': [Σλαβονικά]. (EN)

Κατηγορία: Θρησκευτικός Χάρτης (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Διαστάσεις: 510X678mm (EL)
Category: Sacred Topography (EN)
Dimensions: 510X678mm (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Άθως (EL)
Mount Athos (EN)


1760 (EN)


Χαρτογραφία (EL)
Cartography (EN)


Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

National Museum of Good Arts Pouskin 41, Moscow/* Russian National Library, ' Saint Petersburg.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163371
National Museum of Good Arts Pouskin 41, Μόσχα..Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη, Αγία Πετρούπολη..
http://hdl.handle.net/10442/01/163371*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.