[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], Ιχνογραφία του αγίου όρους τοϋ "Αθωνος του παρά τφ ΑΙ-γέω πελάγει εν θετταλία τής Μακεδονίας ειρημένου, εν φ ϋπάρχουσιν είκοσι/Μοναστίρια τοΰ 'Ανατολι¬κού ορθοδόξου φρονήματος υπό ευσεβών Βασιλέων καί ορθοδόξων πατριαρχών οϊκοδομηθέντα ών πρώ¬τον καί / άξιοθαυμαστον υπάρχει τό τής μεγίστης λαύρας τοΰ οσίου πατρός (...) ημών 'Αθανασίου τοϋ έν τφ "Αθω όπερ διά τό των εις ο'ικοδομήν πολυδά¬πανη ν / τρεις ορθοδόξους βασιλείς Ρωμαίων έσχε κτήτορας τους μακάριους λέγω καί άοιδήμους Νικη¬φόρο ν φωκαν καί 'Ιωάννη ν ώκοδομήθη / δέ εις τους πρόποδας τοϋ "Αθωνος πλησίον έχον καίσκήτας ά-ξιαγάστους τής τε αγίας "Αννης τοΰ καυσοκαλυβίου καί λοιπά "Ινα λοιπόν τό τής / τοιαύτης αξιέπαινου μονής καί με γι στη ς λ αύρας ö ν (ο)μα μετά των λ οιπώ ν ευαγών μοναστηριών ώς εικός μέμνηται, ός τε νέοι κτήτορες αύτοΰ τοϋ αγίου/ όρους τοϋ "Αθωνος καί εύεργέται τή τε τούτων θέα δωρεάν τοίς εύσεβέσι παρεχομένου ευφραίνονται μάλλον καί ο! διά τό πο¬λύ τοϋ διαστήματος μή δυνάμενοι / αυτόθι ίστορή-σας αυτό θείω ζήλψ κινηθείς ό πανοσιώτατος Αρχι¬μανδρίτης Μηνάς ό έκ κρήτης έν ανανεώσει εις τύ¬πον έξέδοτο έπιστασίφ μέν καί/ πόνψ Ιδίω δαπάνη δέ τής ρηθείσης αύτοΰ Μονής έν τή Βασιλευούση Μόσκβα αψξη έτει.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση[Γενική άποψη του Αγίου Όρους], Ιχνογραφία του αγίου όρους τοϋ "Αθωνος του παρά τφ ΑΙ-γέω πελάγει εν θετταλία τής Μακεδονίας ειρημένου, εν φ ϋπάρχουσιν είκοσι/Μοναστίρια τοΰ 'Ανατολι¬κού ορθοδόξου φρονήματος υπό ευσεβών Βασιλέων καί ορθοδόξων πατριαρχών οϊκοδομηθέντα ών πρώ¬τον καί / άξιοθαυμαστον υπάρχει τό τής μεγίστης λαύρας τοΰ οσίου πατρός (...) ημών 'Αθανασίου τοϋ έν τφ "Αθω όπερ διά τό των εις ο'ικοδομήν πολυδά¬πανη ν / τρεις ορθοδόξους βασιλείς Ρωμαίων έσχε κτήτορας τους μακάριους λέγω καί άοιδήμους Νικη¬φόρο ν φωκαν καί 'Ιωάννη ν ώκοδομήθη / δέ εις τους πρόποδας τοϋ "Αθωνος πλησίον έχον καίσκήτας ά-ξιαγάστους τής τε αγίας "Αννης τοΰ καυσοκαλυβίου καί λοιπά "Ινα λοιπόν τό τής / τοιαύτης αξιέπαινου μονής καί με γι στη ς λ αύρας ö ν (ο)μα μετά των λ οιπώ ν ευαγών μοναστηριών ώς εικός μέμνηται, ός τε νέοι κτήτορες αύτοΰ τοϋ αγίου/ όρους τοϋ "Αθωνος καί εύεργέται τή τε τούτων θέα δωρεάν τοίς εύσεβέσι παρεχομένου ευφραίνονται μάλλον καί ο! διά τό πο¬λύ τοϋ διαστήματος μή δυνάμενοι / αυτόθι ίστορή-σας αυτό θείω ζήλψ κινηθείς ό πανοσιώτατος Αρχι¬μανδρίτης Μηνάς ό έκ κρήτης έν ανανεώσει εις τύ¬πον έξέδοτο έπιστασίφ μέν καί/ πόνψ Ιδίω δαπάνη δέ τής ρηθείσης αύτοΰ Μονής έν τή Βασιλευούση Μόσκβα αψξη έτει. (EL)
[General view of Mount Athos], Ιχνογραφία του αγίου όρους τοϋ "Αθωνος του παρά τφ ΑΙ-γέω πελάγει εν θετταλία τής Μακεδονίας ειρημένου, εν φ ϋπάρχουσιν είκοσι/Μοναστίρια τοΰ 'Ανατολι¬κού ορθοδόξου φρονήματος υπό ευσεβών Βασιλέων καί ορθοδόξων πατριαρχών οϊκοδομηθέντα ών πρώ¬τον καί / άξιοθαυμαστον υπάρχει τό τής μεγίστης λαύρας τοΰ οσίου πατρός (...) ημών 'Αθανασίου τοϋ έν τφ "Αθω όπερ διά τό των εις ο'ικοδομήν πολυδά¬πανη ν / τρεις ορθοδόξους βασιλείς Ρωμαίων έσχε κτήτορας τους μακάριους λέγω καί άοιδήμους Νικη¬φόρο ν φωκαν καί 'Ιωάννη ν ώκοδομήθη / δέ εις τους πρόποδας τοϋ "Αθωνος πλησίον έχον καίσκήτας ά-ξιαγάστους τής τε αγίας "Αννης τοΰ καυσοκαλυβίου καί λοιπά "Ινα λοιπόν τό τής / τοιαύτης αξιέπαινου μονής καί με γι στη ς λ αύρας ö ν (ο)μα μετά των λ οιπώ ν ευαγών μοναστηριών ώς εικός μέμνηται, ός τε νέοι κτήτορες αύτοΰ τοϋ αγίου/ όρους τοϋ "Αθωνος καί εύεργέται τή τε τούτων θέα δωρεάν τοίς εύσεβέσι παρεχομένου ευφραίνονται μάλλον καί ο! διά τό πο¬λύ τοϋ διαστήματος μή δυνάμενοι / αυτόθι ίστορή-σας αυτό θείω ζήλψ κινηθείς ό πανοσιώτατος Αρχι¬μανδρίτης Μηνάς ό έκ κρήτης έν ανανεώσει εις τύ¬πον έξέδοτο έπιστασίφ μέν καί/ πόνψ Ιδίω δαπάνη δέ τής ρηθείσης αύτοΰ Μονής έν τή Βασιλευούση Μόσκβα αψξη έτει. (EN)

Κατηγορία: Θρησκευτικός Χάρτης (EL)
Διαστάσεις: 560X760mm (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Dimensions: 560X760mm (EN)
Category: Sacred Topography (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Άθως (EL)
Mount Athos (EN)


1768 (EN)


Χαρτογραφία (EL)
Cartography (EN)


Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Κατερίνα Χατζηδήμου, Αθήνα.
Catherine Chatzidimou, Athens.
http://hdl.handle.net/10442/01/163389
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163389*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.