Εὐχολόγιον καὶ ἄλλα κείμενα (ἀπόστολοι, εὐαγγέλια, κανόνες)

Εὐχολόγιον καὶ ἄλλα κείμενα (ἀπόστολοι, εὐαγγέλια, κανόνες)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΕὐχολόγιον καὶ ἄλλα κείμενα (ἀπόστολοι, εὐαγγέλια, κανόνες) (EL)

Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων ἐπενδεδυμένων διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἁπλῆ γραμμικὴ ἔντυπος διακόσμησις (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ Κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων τῆς ἐν λόγῳ μονῆς, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909 εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 48 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Τὸ κύριον τμῆμα τοῦ κώδικος (φφ. 1-369) γεγραμμένον ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, ἄνετος καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπειρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθρογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,160 Χ 0,095. Στίχοι 24. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Τίτλοι, ἐπίτιτλα καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ. Μελάνη ζωηρά, χρώματος κιρροῦ. Τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα τοῦ κώδικος (φφ. 370-394), καταστραφὲν προφανῶς, ἀντικατεστάθη καὶ συνεπληρώθη ὑπὸ ἑτέρας, μεταγενέστερας, χειρὸς (κατὰ τὸ ἔτος 1539). Γραφὴ ἐπιμελημένη, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀορθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,145/0,150 Χ 0,090/0,095. Στίχοι 20-21. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολὺ ὀλίγαι. Τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα. Μελάνη ζωηρά, ἀμαυροῦ χρώματος. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzbd, zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ἴχνη τῶν δύο θηλυκωτήρων. Διατήρησις τοῦ κώδικος καλή (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


φύλλα 394 (EL)

XIV (φφ. 1-369), XVI (ἔτ. 1539, φφ. 370-394)Orthodox Eastern Church -- Liturgy and ritual (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,215 Χ 0,135 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.