[Χωρίς τίτλο]
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SA[Χωρίς τίτλο] (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 24 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις κακή. Ὁ κῶδιξ ὁλόκληρος διαποτισμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ πολὺ ρυπαρός (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Κῶδιξ ἀκέφαλος καὶ ἐλλιπής. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴν λείπουν πέντε ἕως ὀκτὼ φύλλα καὶ ἄλλα πέντε ἐνδιαμέσως. Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρὸς (μοναχοῦ Σαφπείρου). Γραφὴ ἄνετος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα περιορισμένα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,160 Χ 0,090. Στίχοι 21. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ αἱ συνήθεις. Ἐπίτιτλα (ὅπως ἀρχίζει ὁ ἦχος), τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, χωρὶς ὅμως καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Ἐρυθρόγραφοι ὡσαύτως καὶ ὁλόκληροι εἱρμοὶ τῶν τροπαρίων τῶν κανόνων. Μελάνη ἀμαυρά. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα, τὰ ὁποῖα δὲν διακρίνονται, διότι τὰ φύλλα ἔχουν διαποτισθῆ ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ ἔχουν ἀλλοιωθῆ. Ἐκτὸς τούτου, πολλὰ τῶν φύλλων ἔχουν κοπῆ εἰς τὸ ἀριστερὸν περιθώριόν των πρὸς τὰ μέσα καὶ ἔχουν συμπληρωθῆ διὰ προσθέτου χάρτου (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐξηρθρωμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων τῶν ὁποίων ἔχει ἐκπέσει τὸ ἐκ βύρσης ἐπικάλυμμα (EL)

Σάφπειρος (μοναχός εκ Μουζακέας) (EL)
Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 227 (EL)

XVIΟρθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ύμνοι (EL)
Orthodox Eastern Church -- Hymns (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,220 X 0,230 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_13*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.