Μηναῖον Σεπτεμβρίου : περιέχει κυρίως τὰς ἀκολουθίας, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοὺς στίχους καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων

Μηναῖον Σεπτεμβρίου : περιέχει κυρίως τὰς ἀκολουθίας, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοὺς στίχους καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜηναῖον Σεπτεμβρίου : περιέχει κυρίως τὰς ἀκολουθίας, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοὺς στίχους καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων (EL)

Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος μετρία. Οὗτος πολλαχοῦ ἔχει διαποτισθῆ καὶ φθαρῆ ὑπὸ τῆς ὑγρασίας. Φθορὰν ἔχει ὑποστῆ καὶ ἐκ τῆς συχνῆς χρήσεώς του (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ γεγραμμένος κατὰ δύο σελίδας (=στήλας). Τὸ μεγαλύτερον τμῆμα του (φφ. 1α-136α) γεγραμμένον ὑπὸ τῆς αυτῆς χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, σταθερὰ καὶ ἐπιμελημένη, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,200 Χ 0,150. Στίχοι 30. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ αἱ συνήθεις. Μελάνη μελίχρους. Τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἐξίτηλα καὶ ἀποχρωματισμένα σήμερον εἰς πολλὰ σημεῖα. Τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα τοῦ κώδικος (ἡ συνέχεια τοῦ Μηναίου, φφ. 136β-163α) ἔχει γραφῆ δι' ἄλλης χειρὸς (τοῦ ἔτους 1413_4) (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Γραφὴ σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, οὐχὶ ὅμως καλλιγραφική, ὡς ἡ προηγουμένη. Τὸ κείμενον ὡσαύτως χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων αἱ αὐταί. Στίχοι 33. Μελάνη τῆς αὐτῆς ἀποχρώσεως, ὡς καὶ ἡ τοῦ κυρίως γραφέως. Ἐρυθρογραφίαι αἱ συνήθεις. Τέλος, διὰ τρίτης χειρὸς ἔχουν γραφῆ τὰ κείμενα τοῦ τελευταίου φύλλου (164) τοῦ κώδικος. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τοῦ κτητορικοῦ του σημειώματος, προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 11 (EL)
Σημειώσεις: Τὰ παράφυλλα Α´, Β´ καὶ Γ´ ἔχουν αποσπασθῆ ἐκ κώδικος μεταγενεστέρου (ΙϚ´/ΙΖ´ αἰ.), περιλαμβάνοντος Τριῴδιον (συγκεκριμένως τὰ παράφυλλα ταῦτα περιέχουν τροπάρια τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου) (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzbd, zzs1, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐφθαρμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, αἱ ὁποῖαι σώζονται κατὰ τὸ ἥμισυ τμῆμα των πρὸς τὰ ἔσω (ἄνευ βυρσίνου ἐπικαλύμματος) (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα Α´+164+Β´-Γ´ (EL)

XV (1413_14)Christian saints -- Biography (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)
Χριστιανοί άγιοι -- Βιογραφία (EL)
Άγιοι Συναξάρια (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,285 Χ 0,215 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.