Παρακλητικὴ περιέχουσα τοὺς τέσσαρας πλαγίους ἤχους

Παρακλητικὴ περιέχουσα τοὺς τέσσαρας πλαγίους ἤχους
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΠαρακλητικὴ περιέχουσα τοὺς τέσσαρας πλαγίους ἤχους (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν αριθμὸν 13 (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες f.32v-33r, zzs2 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις σητόβρωτος καὶ λίαν ἐφθαρμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων ἄλλοτε διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, φέροντος ἁπλῆν ἔντυπον γραμμικὴν διακόσμησιν. Σήμερον σώζεται τμῆμα τῆς βύρσης μόνον ἐπὶ τῆς ὀπισθίας πινακίδος τῆς σταχώσεως (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ, κατὰ τὸ κύριον μέρος του (φφ. 1-99α), γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, ἄνετος καὶ καλλιγραφική, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,200 Χ 0,150. Στίχοι 32 (μέχρι τοῦ φ. 89β) καὶ 33 (ἀπὸ τοῦ φ. 90α). Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ αἱ συνήθεις. Μελάνη μελίχρους μέχρι τοῦ φ. 89β καὶ ἀμαυρὰ ἀπὸ τοῦ φ. 90α καὶ ἑξῆς (ἀπὸ τοῦ φύλλου τούτου ὁ γραφεὺς ἐχρησιμοποίησε καὶ κάλαμον διαφορετικόν, ἐξ οὗ καὶ τὰ γράμματα λεπτότερα). Ἐπίτιτλα, τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, τὰ ὁποῖα ὅμως σήμερον ἔχουν ἀποχρωματισθῆ καὶ καταστῆ ἐξίτηλα. Ἀπὸ τοῦ φύλλου 99α καὶ ἑξῆς δύο ἢ περισσότεροι διάφοροι γραφεῖς. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις κακή. Ὁ κῶδιξ λίαν ρυπαρὸς καὶ ἐφθαρμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας, ἐκ σταγμάτων κηροῦ καὶ ἐκ τῆς συχνῆς χρήσεως (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 119 (EL)

XIV (τέλη) - XV (ἀρχαὶ)

Church music -- Orthodox Eastern Church (EL)
Εκκλησιαστική μουσική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Orthodox Eastern Church . Octoechos (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία . Μεγάλη Οκτώηχος (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,270 Χ 0,180 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_17*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.