Μηναῖον Ἰουνίου περιέχον μόνον τὰς Ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων

Μηναῖον Ἰουνίου περιέχον μόνον τὰς Ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜηναῖον Ἰουνίου περιέχον μόνον τὰς Ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος, ὡς δηλώνουν τὰ κτητορικά του σημειώματα, προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων τῆς ἐν λόγῳ μονῆς, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 14 (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων ἄλλοτε διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος μὲ γραμμικὴν ἔντυπον διακόσμησιν, τοῦ ὁποίου σήμερον ὑπολείμματα μόνον σώζονται. Σώζονται ὡσαύτως τὰ ἴχνη δύο θηλυκωτήρων (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος ἐν γένει καλή (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzs1-1, zzs1-2, zzs2 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἔχει γραφῆ ὑπὸ τριῶν διαφόρων χειρῶν. Ἡ μελάνη εἰς ὁλόκληρον τὸν κώδικα ἀμαυροῦ χρώματος καὶ ζωηρά. Τίτλοι, ἐπίτιτλα καὶ ἀρχικά κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ. Αἱ ἐρυθρογραφίαι εἰς ὁλόκληρον τὸν κώδικα (πλὴν τῶν φύλλων 208β-227α) ἔχουν γραφῆ ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Τὸ φύλλον 156β ἔμεινεν ἄγραφον. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημον (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 243 (EL)

XVIΟρθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,215 Χ 0,155 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.