Μηναῖον Δεκεμβρίου (α´-λ´) : περιέχει τὰς ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων

Μηναῖον Δεκεμβρίου (α´-λ´) : περιέχει τὰς ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜηναῖον Δεκεμβρίου (α´-λ´) : περιέχει τὰς ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων (EL)

Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Κολοβὸν καὶ ἐλλιπὲς (μεταξὒ τῶν φύλλων 200-201 ἔχουν ἐκπέσει δύο ἕως τρία φύλλα). Τὸ κύριον σῶμα τοῦ κώδικος (φφ. 1α-63β, 66α-194β) γεγραμμένον ὑπὸ τῆς αὐτὴς χειρός. Γραφὴ ἀδεξία καὶ πρόχειρος, γράμματα παχέα καὶ εὐανάγνωστα. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολλά. Αἱ διαστάσεις τῆς γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων, ὡς καὶ ὁ ἀριθμός τῶν στίχων, ποικίλλουν. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν κοινῶν. Ἐρυθρογραφίαι αἱ συνήθεις. Μελάνη Χρώματος κιρροῦ. Τὰ φύλλα 64α-65β, 195-209 και 217-219, δι' ἄλλης χειρὸς γεγραμμένα, ἀποτελοῦν ἐκ τῶν ὑστέρων προσθήκην. Καὶ ὁ γραφεὺς οὗτος ἀδέξιος καὶ ὀλιγογράμματος (EL)
Σημειώσεις: Στο χειρόγραφο δεν υπάρχει αριθμημένο φύλλο με τους αριθμούς 181v-182r λόγω λάθους αρίθμησης (EL)
Σημειώσεις: Τὸ τελευταῖον φύλλον 219β ἀποτελεῖ τὴν αρχὴν τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Τέλος, τὰ φύλλα 211-216, διὰ τρίτης χειρὸς γεγραμμένα, ἔχουν καὶ ταῦτα ἐκ τῶν ὑστέρων παρεντεθῆ καὶ συσταχωθῆ μετὰ τῶν ἄλλων, τῶν ὁποίων δὲν ἀποτελοῦν καὶ συνέχειαν («Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν, μνήμη τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαβὶδ τοῦ βασιλέως καὶ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου»· ἀκολουθία κολοβή). Γραφὴ ἐπιμελημένη, ἐμπείρου χειρός. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,160 Χ 0,095. Στίχοι 23. Αἱ συνήθεις ἐρυθρογραφίαι. Μελάνη χρώματος κιρροῦ καὶ ἐξίτηλος. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 18 (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις σητόβρωτος καὶ ἐξηρθρωμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων δι' ἐφθαρμένου (καὶ κατὰ τὴν ράχιν ἐλλείποντος ἐντελῶς) βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἁπλῆ ἔντυπος γραμμικὴ διακόσμησις (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ λίαν ρυπαρὸς ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἐκ τῆς ὑγρασίας ὑφ' ἧς ἔχει διαποτισθῆ. Τὰ περισσότερα τῶν φύλλων λυτά. Διατήρησις ἐν γένει κακή (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 219 (EL)

XIVΟρθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,215 Χ 0,145 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.