Τυπικόν
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΤυπικόν (EL)

Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐξηρθρωμένη καὶ ἐφθαρμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔντυπος γραμμικὴ διακόσμησις. Ὁ κῶδιξ ἔφερεν ἀνὰ πέντε μεταλλικοὺς γόμφους ἐφ' ἑκάστης τῶν πινακίδων, ἐκ τῶν ὁποίων σώζονται σήμερον εἷς ἐπὶ τῆς προσθίας πινακίδος καὶ τρεῖς ἐπὶ τῆς ὀπισθίας (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἀκέφαλον, ἐλλιπὲς καὶ κολοβόν. Διακρίνονται δύο γραφεῖς τοῦ κώδικος: Α´, φφ. 1α-98α: Γράμματα σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστα. Ἀνοθρογραφίαι σχεδὸν δὲν ὑπάρχουν. Στίχοι 22-24. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολλαί. Β´, φφ. 98β-150: Γράμματα σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστα, λεπτόγραμμα καὶ περισσότερον καλλιγραφικά, έν σχέση πρὸς τὸν προηγούμενον γραφέα. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα δὲν ὑπάρχουν. Στίχοι 24. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὡσαύτως πολλαί. Αἱ ἐν γένει διαστάσεις τῆς γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,165 Χ 0,090. Ἐπίτιτλα, τίτλοι καὶ ἀρκετὰ γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ καὶ χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοὺ κώδικος φέρει ὑδατόσημα (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος, πιθανὸν μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς Μονῆς Παντοκράτορος, περιῆλθεν εἰς τὴν Μονὴν Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 34 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος καλή (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzbd, zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Σημειώσεις: Ἀνῆκεν εἰς τὴν Μονὴν Παντοκράτορος τῶν Μετεώρων (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 150 (EL)

XIV (μέσα)Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,205 Χ 0,140 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_25*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.