[Χωρίς τίτλο]
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SA[Χωρίς τίτλο] (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 16 (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Τὰ φύλλα 81α-89β γεγραμμένα ὑπὸ ἄλλης χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, ἄνετος, πολὺ ἐπιμελημένη καὶ καλλιγραφική. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολλά. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ὡς καὶ εἰς τὸν κύριον γραφέα. Ὁ κῶδιξ εἶναι ἀκέφαλος, ἐλλιπὴς καὶ κολοβός (EL)
Βιβλιοδεσία: Αἱ ξύλιναι πινακίδες τῆς σταχώσεως ἔχουν ἐκπέσει. Σώζεται μόνον μικρὸν μέρος τοῦ ξύλου τῆς ὀπισθίας πινακίδος (EL)
Σημειώσεις: Το αρχείο είναι υπό επεξεργασία (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ κώδικος (φφ. Α, 1α-80β, 90α-172β) γεγραμμένον ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ ἄνετος καὶ σταθερά, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολὺ ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,170/0,175 Χ 0,094/0,100. Στίχοι 33-34. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολλαί. Οἱ τίτλοι ἐρυθρόγραφοι, καθὼς καὶ τὰ πρωτογράμματα τῶν κεφαλαίων τοῦ κειμένου. Ἡ μελάνη ἀμαυρά (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ πολὺ διαποτισμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας, λίαν ρυπαρὸς καὶ μυόβρωτος. Διατήρησις ἐν γένει κακή (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα Α´+172 (EL)

XIIIAsceticism -- Orthodox Eastern Church -- Early works to 1800 (EL)
Διάδοχος (Επίσκοπος Φωτικής), (5ος αι.) (EL)
Isaac (Bishop of Nineveh), (active 7th century ) (EL)
Ισαάκ (ο Σύρος, Επίσκοπος Νινευί), (7ος αι.) (EL)
Diadochus (Bishop of Photice), (active 5th century) (EL)
Ασκητισμός -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

0,215 Χ 0,135 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_28*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.