Εὐχολόγιον
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΕὐχολόγιον (EL)

Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Τὸ κύριον σῶμα τοῦ κώδικος (φφ. Βα-Γβ, 1α-373β) γεγραμμένον ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρὸς (Συμεὼν «ἁμαρτωλοῦ»). Γραφὴ ἄνετος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, οὐχί ὅμως καλλιγραφική. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,105 Χ 0,070. Στίχοι 15. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα πολύχρωμα, διακοσμητικά· ὡσαύτως καὶ ἐπίτιτλα (φφ. 1α, 54α, 116α, 173α, 203α, 241β, 258α, 263α, 286α, 316β, 363α, 373β, 377α). Δι' ἄλλης χειρὸς ἔχουν γραφῆ τὰ τελευταῖα φύλλα τοῦ κώδικος 390-400β. Ἡ γραφὴ ἐνταῦθα ἀδεξία. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων δι' ἐφθαρμένου βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἁπλῆ ἔντυπος διακόσμησις. Ἡ ράχις ἄνευ ἐπικαλύμματος σήμερον. Ἴχνη δύο θηλυκωτήρων (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ διαποτισμένος πολλαχοῦ ὑπὸ τῆς ὑγρασίας. Διατήρησις, κατὰ τὰ ἄλλα, καλή (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 20 (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Το αρχείο είναι υπό επεξεργασία (EL)

Συμεών (EL)
Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα Α´-Δ´+400 (EL)

XVII (1623)Orthodox Eastern Church -- Liturgy and ritual (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

0,155 Χ 0,105 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_34*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.