Ἀδήλου ἑρμηνεῖαι κανόνων

Ἀδήλου ἑρμηνεῖαι κανόνων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAἈδήλου ἑρμηνεῖαι κανόνων (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων τῆς ἐν λόγῳ μονῆς, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 46 (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔντυπος διακόσμησις (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ ρυπαρὸς ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἐκ σταγμάτων κηροῦ. Διατήρησις μετρία (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἀκέφαλος καὶ κολοβός. Ὁ κῶδιξ, κατὰ βάσιν, γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ ὁμοιόμορφος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος. Πλέον καλλιγραφικὴ ἡ γραφὴ τῶν φύλλων 81β-83β, διὰ χειρὸς διαφόρου τῆς τοῦ κυρίως γραφέως. Ὀρθογραφικά σφάλματα πολὺ ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,175 Χ 0,095/0,100. Στίχοι ποικίλλοντες τὸν ἀριθμὸν (22-29). Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Ἐπίτιτλα, τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἐντελῶς ἁπλᾶ. Οἱ εἱρμοὶ τῶν πρὸς ἑρμηνείαν τροπαρίων, ὡς καὶ ὡρισμένα τροπάρια, ὡσαύτως δι' ἐρυθρᾶς γραφῆς. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 222 (EL)

XIV (ἀρχαὶ)Church music -- Orthodox Eastern Church (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)
Εκκλησιαστική μουσική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ύμνοι (EL)
Orthodox Eastern Church -- Hymns (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,225 Χ 0,140/0,150 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.