Ἰωάννου Σχολαστικοῦ τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ τῆς θείας ἀναβάσεως (PG 88, 579-1210)

Ἰωάννου Σχολαστικοῦ τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ τῆς θείας ἀναβάσεως (PG 88, 579-1210)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAἸωάννου Σχολαστικοῦ τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ τῆς θείας ἀναβάσεως (PG 88, 579-1210) (EL)

Ιωάννης (της Κλίμακος) (Άγιος), (π. 525-600) (EL)

Σημειώσεις: Οι εικόνες f.18v-19r, f.45v-46r, f.46v-47r, f.47-48r είναι προς αντικατάσταση (EL)
Σημειώσεις: Μετὰ τὸ φύλλον 110 ἔχουν ἐκπέσει 3-4 τετράδια. Λείπουν ἐξ ὁλοκλήρου οἱ λόγοι περὶ προσευχῆς, περὶ ἀπαθείας καὶ τελειότητος καὶ ἀναστάσεως ψυχῆς, περὶ τοῦ συνδέσμου τῆς ἐναρέτου τριάδος ἐν ἀρεταῖς, καὶ ὁ λόγος πρὸς τὸν ποιμένα (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἐλλιπὴς καὶ κολοβὴ (περιέχει τοὺς λόγους α´-κζ´· ὁ τελευταῖος κολοβός). Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, καλλιτεχνική, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολὺ ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,195 Χ 0,140. Στίχοι 24. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ αἱ συνήθεις. Τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα. Μελάνη ἀμαυρά, ζωηρὰ καὶ ἔντονος. Ἐνιαχοῦ διπλοτονούμενα αἱ λέξεις μέν, δέ, μή. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος δὲν φέρει ὑδατόσημα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ, εἰς τὰ περιθώριά του, σητόβρωτος καὶ μυόβρωτος. Ἰδιαιτέρως μυόβρωτα τὰ φύλλα 105-110. Τὰ φύλλα 74-79, πρὸς τὰ κάτω καὶ περὶ τὸ μέσον, φέρουν μικρὰν ὀπὴν δημιουργηθεῖσαν ἐκ πυρᾶς (προφανῶς κηρίου). Ὁ κῶδιξ, πολλαχοῦ, ρυπαρὸς ἐκ τῆς ὑγρασίας καὶ ἐκ τῆς συχνῆς του χρήσεως. Διατήρησις ἐν γένει μετρία (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοὺ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμόν 10 (EL)
Βιβλιοδεσία: Ἐκ τῆς διὰ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων σταχώσεως τοῦ κώδικος σώζεται μόνον ἡ προσθία, ἐξηρθρωμένη, λίαν σαθρὰ καὶ σητόβρωτος, ἐπικεκαλυμμένη ἄλλοτε διὰ βύρσης , τῆς ὁποίας σήμερον ὀλίγα ὑπολείμματα διακρίνονται (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 110 (EL)

XIVMonastic and religious life -- Early works to 1800 (EL)
Asceticism -- Orthodox Eastern Church -- Early works to 1800 (EL)
Spiritual life -- Orthodox Eastern Church (EL)
John (Climacus, Saint), (active 6th century) (EL)
Πνευματική ζωή -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Ιωάννης (της Κλίμακος) (Άγιος), (π. 525-600) (EL)
Ασκητισμός -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)
Μοναχική και θρησκευτική ζωή -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,265 Χ 0,200 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.