Ἰωάννου Σχολαστικοῦ τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ τῆς θείας ἀναβάσεως

Ἰωάννου Σχολαστικοῦ τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ τῆς θείας ἀναβάσεως
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAἸωάννου Σχολαστικοῦ τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ τῆς θείας ἀναβάσεως (EL)

Ιωάννης (της Κλίμακος) (Άγιος), (π. 525-600) (EL)

Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Τὸ πρῶτον φύλλον τοῦ κώδικος ἀπεσχισμένον κατὰ τὸ ἄνω ἥμισυ τμῆμα του. Τὰ τελευταῖα φύλλα (270-287) διαποτισμένα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας ἢ ὑπὸ ἐλαίου. Διατήρησις μετρία (EL)
Βιβλιοδεσία: Ἐκ τῆς διὰ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων σταχώσεως τοῦ κώδικος σώζεται μόνον ἡ ὀπισθία πινακίς, ἐπενδεδυμένη διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἁπλῆ ἔντυπος διακόσμησις. Τρεῖς μεταλλικοὶ γόμφοι (ἐκ τῶν ἄλλοτε πέντε) καὶ ἴχνη τῶν δύο θηλυκωτήρων (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἀκέφαλος (ἄρχεται ἀπὸ τοῦ ϛ´ λόγου, καὶ αὐτοῦ ἀκεφάλου, διότι ἔχουν ἐκπέσει τὰ πρῶτα 72 φύλλα) καὶ κολοβὴ (PG 88, 579-1210) (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Το αρχείο είναι υπό επεξεργασία (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 33 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἔχει γραφῆ ὑπὸ δύο διαφόρων χειρῶν. Α´ γραφεύς, φφ. 1α-130α: Γραφὴ στρογγυλόσχημος, ἐπιμελημένη, ἄνετος καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον σχεδὸν χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,155 Χ 0,090. Στίχοι 21. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Μελάνη ἀμαυρὰ καὶ ἔντονος. Β´ γραφεύς, φφ. 130β-287β: Γραφὴ σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ὀλιγώτερον ὅμως καλλιγραφική, ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τοῦ πρώτου γραφέως. Μελάνη χρώματος κιρροῦ. Πάντα τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ὡς καὶ εἰς τὸν πρῶτον γραφέα. Εἰς ὁλόκληρον τὸν κώδικα τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ καὶ χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 287 (EL)

XVIMonastic and religious life -- Early works to 1800 (EL)
Asceticism -- Orthodox Eastern Church -- Early works to 1800 (EL)
Spiritual life -- Orthodox Eastern Church (EL)
John (Climacus, Saint), (active 6th century) (EL)
Πνευματική ζωή -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Ιωάννης (της Κλίμακος) (Άγιος), (π. 525-600) (EL)
Ασκητισμός -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)
Μοναχική και θρησκευτική ζωή -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

0,220 Χ 0,155 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_42*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.