[Χωρίς τίτλο]
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SA[Χωρίς τίτλο] (EL)

Βιβλιοδεσία: Ἐκ τῶν παχειῶν ξυλίνων πινακίδων τῆς σταχώσεως σώζεται μόνον ἡ προσθία, ἐπενδεδυμένη διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἁπλῆ γεωμετρικὴ διακόσμησις. Ἴχνη δύο θηλυκωτήρων (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός, πλὴν τῶν τεσσάρων πρώτων (1-4) προσθέτων φύλλων. Τὸ κείμενον κατὰ δύο σελίδας (=στήλας). Γραφὴ ἄνετος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,215 Χ 0,130. Στίχοι 27. Ὀλίγαι καὶ συνήθεις βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις. Ἐπίτιτλα καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα καὶ καλλιτεχνικῶς ἐξειργασμένα (φφ. 5α, 9β, 21α, 37α, 66α, 74α, 80α, 91α, 109β, 119α, 125α, 160β, ὅπου ἡ ἀρχὴ τῶν βίων). Τίτλοι ὡσαύτως ἐρυθρόγραφοι. Μελάνη ἀμαυρά, ἔντονος καὶ ζωηρά. Πολλὰ μὲν καὶ δὲ διπλοτονούμενα. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzbd, zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Τὸ τμῆμα τοῦ κώδικος, τὸ περιλαμβανόμενον μεταξύ τῶν φύλλων 1 και 186, διατηρεῖται πολὺ καλῶς. Τὰ ὑπόλοιπα φύλλα (187-202) εἶναι διαποτισμένα καὶ κατεστραμμένα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας κατὰ τὸ ἄνω μέρος των (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν αριθμὸν 5 (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 202 (EL)

XVChristian saints -- Biography (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)
Χριστιανοί άγιοι -- Βιογραφία (EL)
Andrew (Apostle, Saint) (EL)
Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (Απόστολος), (1ος αι.) (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,325 Χ 0,225 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_46*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.