Αὐτοκράτορος Ἰωάννου Ϛ΄ τοῦ Καντακουζηνοῦ λόγος ἀντιρρητικὸς κατὰ Προχόρου Κυδώνη καὶ ἐπιστολαὶ πρὸς τὸν Λατῖνον ἀρχιερέα Παῦλον (μητροπολίτην Θηβῶν καὶ τιτουλάριον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως)

Αὐτοκράτορος Ἰωάννου Ϛ΄ τοῦ Καντακουζηνοῦ λόγος ἀντιρρητικὸς κατὰ Προχόρου Κυδώνη καὶ ἐπιστολαὶ πρὸς τὸν Λατῖνον ἀρχιερέα Παῦλον (μητροπολίτην Θηβῶν καὶ τιτουλάριον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΑὐτοκράτορος Ἰωάννου Ϛ΄ τοῦ Καντακουζηνοῦ λόγος ἀντιρρητικὸς κατὰ Προχόρου Κυδώνη καὶ ἐπιστολαὶ πρὸς τὸν Λατῖνον ἀρχιερέα Παῦλον (μητροπολίτην Θηβῶν καὶ τιτουλάριον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως) (EL)

Ιωάννης , VI Καντακουζηνός (Αυτοκράτορας του Βυζαντίου), (1292-1383) (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτως, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τῶν κτητορικῶν του σημειωμάτων, προέρχεται έκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων τῆς ἐν λόγῳ μονῆς, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 2 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Σώζονται ἴχνη τῶν θηλυκωτήρων καὶ τῶν γόμφων. Διατήρησις τοῦ κώδικος καλή (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἀκέφαλος (λείπουν 33 ἐν συνόλῳ φύλλα). Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρὸς (Μανουὴλ τοῦ Τζυκανδύλη). Γραφὴ στρογγυλόσχημος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,200 Χ 0,125. Στίχοι 23. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Τίτλοι ἐρυθρόγραφοι, ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα καὶ ἐντελῶς ἁπλᾶ. Ὁ κῶδιξ φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σημειώσεις: οι εικόνες zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐξηρθρωμένη, ἐκ πινακίδων ξυλίνων ἐπενδεδυμένων διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐφθαρμένου κατὰ τὸ πλεῖστον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου πλουσία ἔντυπος διακόσμησις (EL)

Τζυκανδύλης , Μανουήλ (EL)
Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 168 (EL)

XIV (ἔτ. 1370)Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα (EL)
John , VI Cantacuzenus (Emperor of the East), (1292-1383) (EL)
Ιωάννης , VI Καντακουζηνός (Αυτοκράτορας του Βυζαντίου), (1292-1383) (EL)
Orthodox Eastern Church -- Doctrinal and controversial works (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,300 Χ 0,220 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.