Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αντίγονος Γονατάς

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


276 - 239 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αντίγονος Γονατάς (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Antigonos Gonatas (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αντίγονος Γονατάς (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Antigonos Gonatas (EN)

Υποδιαίρεση: Β (EL)
Βασιλεύς: Αντίγονος Γονατάς (EL)
Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό κράνος δ. (EL)
Οπισθότυπος: Παν που στήνει τρόπαιο. (EL)
Επιγραφή: ΒΑ (EL)
Ruler: Antigonos Gonatas (EN)
Denomination: B (EN)
Inscription: ΒΑ (EN)
ObvDescription: Head of Athena wearing Corinthian helmet r. (EN)
RevDescription: Pan r. erecting trophy. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 277 - 276 έως 239 π.Χ. (EL)
from 277 - 276 to 239 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.