Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων*
από 43 φορείς περιεχομένου...

* Η ταξινόμηση του περιεχομένου σε ενιαίο λεξιλόγιο τύπων πραγματοποιήθηκε απο το ΕΚΤ

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Άγνωστος δημιουργός
Ωρωπός. Επιγραφές. Βάθρο όπου η αναθηματική επιγραφή 466 (Α 186).
Φορέας: Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας